Osią­gnię­cia krwio­daw­ców z ZST uhonorowane

Osią­gnię­cia krwio­daw­ców z ZST uhonorowane

listo­pad 2019r.

Ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych zna­leź­li się w gro­nie naj­lep­szych chełm­skich krwio­daw­ców, któ­rzy w dniach 22 – 26 listo­pa­da uro­czy­ście obcho­dzi­li swo­je świę­to w ramach Dni Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzyża. 

29 listo­pa­da 2019 roku w Chełm­skiej Biblio­te­ce Publicz­nej mia­ła miej­sce uro­czy­stość wrę­cze­nia odznak Zasłu­żo­ny Hono­ro­wy Daw­ca Krwi i ufun­do­wa­nych przez Mia­sto Chełm nagród rze­czo­wych dla szkół ponad­gim­na­zjal­nych, któ­rych mło­dzież w ramach XVI Edy­cji Tur­nie­ju Mło­da Krew Ratu­je Życie odda­ła naj­więk­szą ilość krwi.

Zarząd Głów­ny PCK nagro­dził Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie za zaję­cie I miej­sca w Pol­sce w kate­go­rii „Pro­mo­cja hono­ro­we­go krwiodawstwa”.

Lubel­ski Odział Okrę­go­wy wyróż­nił nagro­da­mi Zespół Szkół Tech­nicz­nych za zaję­cie pierw­sze­go miej­sca w kate­go­rii Pro­mo­cja hono­ro­we­go krwio­daw­stwa, oraz za trze­cie miej­sce w kate­go­rii Naj­więk­sza ilość odda­nej krwi w eta­pie okrę­go­wym XVI edy­cji Tur­nie­ju Mło­da Krew Ratu­je Życie. W roku szkol­nym 2018 – 2019 krwio­daw­cy odda­li 130 litrów 400 ml krwi, otrzy­mu­jąc wyróż­nie­nie i zaj­mu­jąc pierw­sze miej­sce w Polsce.

W imie­niu nagro­dzo­nych Hono­ro­wych Daw­ców Krwi nagro­dę ode­bra­ła dyrek­tor Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych pani Bar­ba­ra Baluk i opie­kun Szkol­ne­go Koła PCK Mariusz Śliwa

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„124”]