Osią­gnię­cia krwio­daw­ców ZST

Osią­gnię­cia krwio­daw­ców ZST

gru­dzień 2018r.

Chełm­scy krwio­daw­cy, w tym ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych, w dniach 22 – 26 listo­pa­da uro­czy­ście obcho­dzi­li swo­je świę­to w ramach Dni Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża. 30 listo­pa­da 2018 roku w Hote­lu „Duet” wrę­czo­no odzna­ki „Zasłu­żo­ny Hono­ro­wy Daw­ca Krwi”, nagro­dy rze­czo­we ufun­do­wa­ne przez Urząd Mia­sta Chełm oraz Lubel­ski Odział Okrę­go­wy PCK uczniom szkół ponad­gim­na­zjal­nych, któ­rzy w ramach XV Edy­cji Tur­nie­ju „Mło­da Krew Ratu­je Życie” odda­li naj­więk­szą ilość krwi. W uro­czy­sto­ści wziął udział wice­pre­zy­dent Cheł­ma Andrzej Kosi­niec, któ­ry odczy­tał prze­sła­nie pre­zy­den­ta Cheł­ma Jaku­ba Banasz­ka skie­ro­wa­ne do Hono­ro­wych Daw­ców Krwi.

Lubel­ski Odział Okrę­go­wy nagro­dził Zespół Szkół Tech­nicz­nych za zaję­cie pierw­sze­go miej­sca w kate­go­rii „Pro­mo­cja hono­ro­we­go krwio­daw­stwa” oraz dru­gie­go w kate­go­rii „Naj­wyż­szy wskaź­nik aktyw­no­ści szko­ły” w eta­pie okrę­go­wym XV edy­cji Tur­nie­ju „Mło­da Krew Ratu­je Życie”. W roku szkol­nym 2017 – 2018 krwio­daw­cy odda­li 137 litrów 600 ml krwi  otrzy­mu­jąc wyróż­nie­nie i zaj­mu­jąc dru­gie miej­sce w turnieju.

W imie­niu nagro­dzo­nych Hono­ro­wych Daw­ców Krwi nagro­dę ode­bra­ła wice­dy­rek­tor Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych Bar­ba­ra Kos­sak i opie­kun Szkol­ne­go Koła PCK Mariusz Śliwa.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„82”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *