Pierw­sza pomoc

Pierw­sza pomoc

Dnia 23 kwiet­nia 2016 ucznio­wie naszej szkoły:

Ewe­li­na Zaj, Mario­la Modze­lew­ska, Oli­wia Schab, Łukasz Kuch­ta, Dariusz Boro­wik, Robert Zając wraz z opie­ku­nem p. Mario­lą Wnukowską

uczest­ni­czy­li w szko­le­niu medycz­nym z zakre­su udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy zor­ga­ni­zo­wa­nym dla człon­ków Ligi Obro­ny Kra­ju w Cheł­mie. Orga­ni­za­to­rem był p. Krzysz­tof Giedz, pre­zes koła LOK przy Stra­ży Miej­skiej w Cheł­mie. Szko­le­nie popro­wa­dził spec. piel. ratun­ko­we­go p. Piotr Korkosz.

[Best_Wordpress_Gallery id=„15” gal_title=„Pierwsza pomoc”]