Pierw­sza pomoc przed­me­dycz­na – szkolenie

Pierw­sza pomoc przed­me­dycz­na – szkolenie

17 mar­ca 2018

17 mar­ca 2018r. człon­ko­wie i sym­pa­ty­cy Szkol­ne­go Koła LOK uczest­ni­czy­li w szko­le­niu medycz­nym z zakre­su udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej, któ­re zor­ga­ni­zo­wał Krzysz­tof Giedz pre­zes Koła LOK przy Stra­ży Miej­skiej w Cheł­mie. Szko­le­nie popro­wa­dził Piotr Kor­kosz spe­cja­li­sta pie­lę­gniar­stwa ratun­ko­we­go. Mło­dzież chęt­nie i z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem zgłę­bia­ła taj­ni­ki rato­wa­nia życia i zdro­wia ludzkiego.

Dzię­ku­je­my za zor­ga­ni­zo­wa­nie pro­fe­sjo­nal­ne­go szkolenia.

Opie­kun SK LOK Mario­la Wnukowska.

Szko­le­nie z zakre­su udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej – marzec 2018r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.