Pierw­sze miej­sce dru­ży­ny ZST

Pierw­sze miej­sce dru­ży­ny ZST

6 kwiet­nia 2022r.

31.03.2022r. w auli I LO w Cheł­mie odbył się 42 etap okrę­go­wy Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wyna­laz­czo­ści Blok B – „Wyna­laz­czość”. Do zawo­dów przy­stą­pi­ło sie­dem trzy­oso­bo­wych dru­żyn. Dru­ży­no­wo I miej­sce zdo­by­li repre­zen­tan­ci naszej szko­ły: Jakub Łopu­szyń­ski z kl. 3MMt, Rado­sław Świ­der­ski z 3I oraz Michał Szaj­ner 3KP, II miej­sce zaję­ła dru­ży­na I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Cheł­mie. III loka­ta przy­pa­dła repre­zen­tan­tom Zespo­łu Szkół Budow­la­nych i Geo­de­zyj­nych w Cheł­mie

Etap Okrę­go­wy Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wyna­laz­czo­ści Blok B – „Wyna­laz­czość” skła­dał się z dwóch czę­ści – pisem­nej i ust­nej, po któ­rych dwóch zawod­ni­ków – Rado­sław Świ­der­ski oraz Filip Lan­gie­wicz z I LO w Cheł­mie– uzy­ska­ło jed­na­ko­wą licz­bę punk­tów. Komi­sja Kon­kur­so­wa zarzą­dzi­ła dogryw­kę, któ­ra była nie­zwy­kle emo­cjo­nu­ją­ca, gdyż obaj ucznio­wie byli świet­nie przy­go­to­wa­ni. Osta­tecz­nie w ran­kin­gu indy­wi­du­al­nym I miej­sce zdo­był – Filip Lan­gie­wicz, II miej­sce Rado­sław Świ­der­ski a III miej­sce Jakub Łopu­szyń­ski. Powyż­si ucznio­wie zakwa­li­fi­ko­wa­li się do eta­pu cen­tral­ne­go Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wyna­laz­czo­ści Blok B – Wyna­laz­czość, któ­ry odbę­dzie się w Ostrow­cu Świę­to­krzy­skim. Opie­ku­nem naszych repre­zen­tan­tów jest p. Elż­bie­ta Lipska.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„161”]