Piotr Kape­lusz­ny z kla­sy 4IP Lau­re­atem fina­łu cen­tral­ne­go Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych w Tele­ko­mu­ni­ka­cji i Informatyce

Piotr Kape­lusz­ny z kla­sy 4IP Lau­re­atem fina­łu cen­tral­ne­go Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych w Tele­ko­mu­ni­ka­cji i Informatyce

W dn. 18 – 20 kwiet­nia w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych i Ogól­no­kształ­cą­cych w Jaro­sła­wiu odbył się ogól­no­pol­ski finał Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych w Tele­ko­mu­ni­ka­cji i Infor­ma­ty­ce. Do eli­mi­na­cji cen­tral­nych zakwa­li­fi­ko­wa­ło się 60 uczniów z całej Pol­ski. 30 star­to­wa­ło w blo­ku pro­gra­mi­stycz­nym i 30 w blo­ku teletechnicznym.

Piotr Kape­lusz­ny z kla­sy 4IP i Siwek Mate­usz z Zespo­łu Szkół Zawo­do­wych nr 1 we Wło­da­wie osią­gnę­li naj­lep­sze wyni­ki na eli­mi­na­cjach okrę­go­wych w blo­ku pro­gra­mi­stycz­nym i repre­zen­to­wa­li region chełm­ski na eli­mi­na­cjach centralnych.

Olim­pia­da obej­mu­je dwa bloki:

BLOK PROGRAMISTYCZY – obej­mu­ją­cy zakres infor­ma­ty­ki i tele­in­for­ma­ty­ki zwią­za­ny bez­po­śred­nio z ele­men­ta­mi two­rze­nia opro­gra­mo­wa­nia, ana­liz przed­wdro­że­nio­wych, testów opro­gra­mo­wa­nia i zna­jo­mo­ści języ­ków pro­gra­mo­wa­nia takich jak: C#, PHP, (Visu­al) Basic, Python, Perl, Java­Script, Ruby oraz baz danych SQL, MySQL, POSGRESQL.

BLOK TELETECHNICZNY – obej­mu­ją­cy zakres infor­ma­ty­ki i tele­in­for­ma­ty­ki zwią­za­ny z ele­men­ta­mi infra­struk­tu­ry tele­tech­nicz­ne, kon­fi­gu­ra­cji urzą­dzeń sie­cio­wych, two­rze­nia i łącze­nia kana­łów tele­in­for­ma­tycz­nych, szy­fro­wa­nia i bez­pie­czeń­stwa danych. Zakres zadań został opar­ty o infra­struk­tu­rę i roz­wią­za­nia tech­nicz­ne reno­mo­wa­nych firm takich jak CISCO, MIKROTIK, UNIFI, TPLINK, DLINK.

W cza­sie eta­pu cen­tral­ne­go Pio­trek miał do roz­wią­za­nia test i 3 zada­nia praktyczne.

Uzy­ska­ny tytuł lau­re­ata zwal­nia Piotr­ka z czę­ści pisem­nej egza­mi­nu zawo­do­we­go jak rów­nież daje wstęp na wie­le uczel­ni wyż­szych w Polsce.

Gra­tu­lu­je­my nasze­mu kole­dze i życzy­my kolej­nych sukcesów.

Piotr­ka do olim­pia­dy przy­go­to­wy­wał Pan Mar­cin Szlendak.