Piotr Lewan­dow­ski ze zło­tym medalem

Piotr Lewan­dow­ski ze zło­tym medalem

marzec 2021r.

Mamy to!

W dniach 19 – 21. 03. 2021 roku w Pozna­niu odby­ły się Mistrzo­stwa Pol­ski Junio­rów w zapa­sach kla­sycz­nych. Piotr Lewan­dow­ski – uczeń kla­sy 3I zdo­był w nich zło­ty medal.

Piotr star­to­wał w kate­go­rii do 72 kilo­gra­mów. Na trud­nej dro­dze do fina­łu sto­czył trzy poje­dyn­ki i każ­dy z nich wygrał. Czwar­ta z walk toczy­ła się o zło­to. Była bar­dzo wyma­ga­ją­ca, gdyż prze­ciw­nik pre­zen­to­wał wyso­ki sto­pień umie­jęt­no­ści. Piotr jed­nak, jak sam mawia: „lubi trud­ne wal­ki”. Do tej roz­strzy­ga­ją­cej wyszedł zde­ter­mi­no­wa­ny, z wia­rą w wygra­ną. Dzię­ki tak­ty­ce i czuj­no­ści, się­gnął po zwy­cię­stwo, by wresz­cie sta­nąć na naj­wyż­szym stop­niu podium.

GRATULACJE!

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„142”]