Pod­su­mo­wa­nie 41 edy­cji Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wynalazczości

Pod­su­mo­wa­nie 41 edy­cji Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wynalazczości

czer­wiec 2021r.

Marzy się nagro­da Nobla
-Są tu dzi­siaj mię­dzy nami naj­lep­si z naj­lep­szych-powie­dział na uro­czy­stym pod­su­mo­wa­niu 41 Fina­łu Okrę­go­we­go Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wyna­laz­czo­ści Ryszard Baj­kow­ski Wice­pre­zy­dent Pol­skie­go Związ­ku Sto­wa­rzy­szeń Wyna­laz­ców i Racjo­na­li­za­to­rów. Wystę­pu­jąc w roli orga­ni­za­to­ra pod­kre­ślał potrze­bę pro­pa­go­wa­nia wyna­laz­czo­ści i ochro­ny wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej wśród mło­dzie­ży szkół ponad­pod­sta­wo­wych.
Głów­nym orga­ni­za­to­rem olim­pia­dy jest Pol­ski Zwią­zek Sto­wa­rzy­szeń Wyna­laz­ców i Racjo­na­li­za­to­rów z sie­dzi­bą w War­sza­wie, przy współpracy:

  • Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Narodowej,
  • Urzę­du Paten­to­we­go RP,
  • Sto­wa­rzy­sze­nia Edu­ka­cyj­no-Tech­nicz­ne­go w Chełmie

Patro­nat hono­ro­wy nad olim­pia­dą objął Jakub Bana­szek Pre­zy­dent Mia­sta Chełm.
Pod­czas uro­czy­ste­go zakoń­cze­nia tego­rocz­nej edy­cji olim­pia­dy wrę­czo­no nagro­dy tego­rocz­nym lau­re­atom i fina­li­stom eli­mi­na­cji okrę­go­wych oraz pod­su­mo­wa­no wyni­ki eli­mi­na­cji cen­tral­nych.
W blo­ku B ‑Wyna­laz­czość w regio­nie chełm­skim w eli­mi­na­cjach szkol­nych bra­ło udział 21 uczniów z 6 szkół. Do eli­mi­na­cji okrę­go­wych przy­stą­pi­ło 4 dru­ży­ny, któ­re repre­zen­to­wa­ły: I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce, Zespół Szkół Tech­nicz­nych, Zespół Szkół Ener­ge­tycz­nych i Trans­por­to­wych oraz dru­ży­na gospo­da­rza tego­rocz­nych eli­mi­na­cji Zespo­łu Szkół Budow­la­nych i Geo­de­zyj­nych w Cheł­mie. Na eli­mi­na­cjach cen­tral­nych nasz region repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na uczniów naszej szko­ły w skła­dzie: Rado­sław Świ­der­ski, Jakub Łopu­szyń­ski i Michał Szaj­ner, wszy­scy ucznio­wie uzy­ska­li tytuł „Fina­li­sta eli­mi­na­cji cen­tral­nych”. Dru­ży­nę przy­go­to­wy­wa­ła Pani Elż­bie­ta Lipska.

Fina­li­ści eli­mi­na­cji centalnych

Dla uczniów, któ­rzy uzy­ska­li naj­lep­sze wyni­ki z Blo­ku- A i Bloku‑B Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skie­go repre­zen­to­wa­ny przez Panią Ewe­li­nę Doliń­ską peł­nią­cą funk­cję kie­row­ni­ka filii Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Cheł­mie ufun­do­wał nagrody.

Pani Ewe­li­na Doliń­ska wrę­cza nagro­dę naj­lep­szym uczniom w Blo­ku B- Wynalazczość

Dla wszyst­kich uczniów i opie­ku­nów obu blo­ków nagro­dy ufun­do­wał Pre­zy­dent Mia­sta Chełm Jakub Bana­szek, któ­re­go repre­zen­to­wa­ła Pani Ane­ta Szo­stak Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Oświaty.

Pani Ane­ta Szo­stak wrę­cza nagro­dy fina­li­stom z blo­ku A‑Innowacje

Uczest­ni­cy i opie­ku­no­wie otrzy­ma­li rów­nież upo­min­ki od przed­sta­wi­cie­li chełm­skich firm jak: Hula­nic­ki, OBST, Ambro­zja.
Wszyst­kim uczest­ni­kom gra­tu­lu­je­my i zapra­sza­my do udzia­łu w przy­szłym roku szkol­nym- pod­su­mo­wa­ła Elż­bie­ta Lipska.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„147”]