Poka­zy pierw­szej pomocy

Poka­zy pierw­szej pomocy

Dnia 06.06.2016 roku zor­ga­ni­zo­wa­no dla mło­dzie­ży ZST poka­zy udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy w róż­nych zda­rze­niach medycz­nych. Szko­le­nie pro­wa­dził pra­cow­nik Sta­cji Ratow­nic­twa Medycz­ne­go w Cheł­mie SP ZOZ Piotr Kor­kosz spe­cja­li­sta pie­lę­gniar­stwa ratun­ko­we­go, pro­fe­sjo­na­li­sta w zakre­sie wyko­ny­wa­nia medycz­nych czyn­no­ści ratun­ko­wych z wie­lo­let­nim sta­żem pra­cy w Zespo­łach Ratow­nic­twa Medycz­ne­go. Wie­lo­krot­ny lau­re­at Mistrzostw w Ratow­nic­twie Medycz­nym i oso­ba od wie­lu lat pro­wa­dzą­ca zaję­cia zarów­no prak­tycz­ne jak i teo­re­tycz­ne z zakre­su ratow­nic­twa i pierw­szej pomocy.

Celem szko­le­nia było przy­go­to­wa­nie jego uczest­ni­ków do udzie­la­nia Pierw­szej Pomo­cy, naucze­nie ich zasad, postę­po­wa­nia przed­me­dycz­ne­go w sytu­acji zagro­że­nia życia i zdro­wia na miej­scu zda­rze­nia. Bez­pie­czeń­stwo wła­sne i miej­sca zda­rze­nia, oce­nę sta­nu świa­do­mo­ści, tech­ni­ki udroż­nie­nia dróg odde­cho­wych, oce­nę odde­chu i krą­że­nia, spo­so­by sku­tecz­ne­go wezwa­nia pomo­cy, ukła­da­nie w pozy­cji bez­piecz­nej, postę­po­wa­nie w przy­pad­ku nagłe­go zatrzy­ma­nia krą­że­nia (roz­po­zna­nie i dzia­ła­nie) oraz roz­po­zna­nie i postę­po­wa­nie w przy­pad­ku zadławienia.

W szko­le­niu uczest­ni­czy­ły kla­sy: 1 IA, 1 S, 2 I, 2 MS, 2ZS, 3 EM.

[Best_Wordpress_Gallery id=„22” gal_title=„pokazy pierw­szej pomocy”]