„POLSKO, TY ZAWSZE WIERNYCH MIAŁAŚ SYNÓW…”

„POLSKO, TY ZAWSZE WIERNYCH MIAŁAŚ SYNÓW…”

Zapro­sze­nie

Spo­łecz­ność Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko w Cheł­mie ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na uro­czy­stość uczcze­nia 98 Rocz­ni­cy Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę, któ­ra odbę­dzie się 14 listo­pa­da 2016r. o godz. 11.00.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI z oka­zji 98 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Zespół Szkół Tech­nicz­nych, ul. Gra­nicz­na 2, Chełm

14 listo­pa­da, godz. 11.00, aula szkolna

11.oo-11.o5 Wpro­wa­dze­nie sztan­da­ru szko­ły, hymn państwowy

11.o5-11.15 Uro­czy­ste otwar­cie uro­czy­sto­ści – dyrek­tor Bar­ba­ra Baluk (prze­mó­wie­nie oko­licz­no­ścio­we i wystą­pie­nie o hono­ro­wy patro­nat nad uro­czy­sto­ścią jubi­le­uszu 90-lecia szko­ły do Pre­zy­dent Mia­sta Chełm, p. Aga­ty Fisz)

11.15- 11.3o Prze­mó­wie­nia zapro­szo­nych gości (par­la­men­ta­rzy­stów, przed­sta­wi­cie­li władz mia­sta, przed­sta­wi­cie­la Kura­to­rium Oświa­ty w Lublinie/delegatura w Chełmie)

11.30 – 11.5o Część arty­stycz­na pt. „Pol­sko, Ty zawsze wier­nych mia­łaś synów…” w wyko­na­niu mło­dzie­ży z Zespo­łu Szkół Technicznych

11.5o- 12.1o Przej­ście z auli przed budy­nek szko­ły, uro­czy­ste pod­nie­sie­nie flag na maszty

Fla­gę Pol­ski- pod­nio­są par­la­men­ta­rzy­ści – p. Beata Mazu­rek, posłan­ka PIS, pan Grze­gorz Ranie­wicz, poseł PO, pan Józef Zając, sena­tor PSL

Fla­gę Unii Euro­pej­skiej – pod­nio­są przed­sta­wi­cie­le mło­dzie­ży Zespo­łu Szkół Technicznych

Fla­gę Mia­sta Chełm – pod­nio­są wło­da­rze mia­sta- p. Aga­ta Fisz- Pre­zy­dent Mia­sta Chełm, p. Sta­ni­sław Mościc­ki- Wice­pre­zy­dent Mia­sta Chełm, p. Augu­styn Okoń­ski- dyrek­tor Wydzia­łu Oświa­ty Urzę­du Mia­sta Chełm

Fun­da­to­ra­mi masz­tów są nauczy­cie­le ZST, któ­rzy na prze­strze­ni lat ukoń­czy­li tę szkołę.

Hym­ny – pań­stwo­wy i unij­ny, oraz hej­nał mia­sta Chełm- wyko­na p. Bog­dan Dep­ta – kore­pe­ty­tor chełm­skie­go chó­ru „Hej­nał”, star­szy instruk­tor dzia­łu arty­stycz­ne­go Chełm­skie­go Domu Kul­tu­ry w Chełmie

12.15 Zakoń­cze­nie uroczystości