Pomoc mate­rial­na o cha­rak­te­rze socjal­nym dla uczniów w roku szkol­nym 2021/2022

Pomoc mate­rial­na o cha­rak­te­rze socjal­nym dla uczniów w roku szkol­nym 2021/2022

31 sierp­nia 2021r.

Rzą­do­wy pro­gram pomo­cy uczniom nie­peł­no­spraw­nym w for­mie dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu pod­ręcz­ni­ków, mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych i mate­ria­łów ćwi­cze­nio­wych w latach 2020 – 2022

➢Sty­pen­dium szkol­ne na rok szkol­ny 2021/2022

W roku szkol­nym 2021/2022 przy­zna­wa­nie i udzie­la­nie pomo­cy mate­rial­nej o cha­rak­te­rze socjal­nym będzie prze­pro­wa­dzo­ne w opar­ciu o „Regu­la­min udzie­la­nia pomo­cy mate­rial­nej o cha­rak­te­rze socjal­nym dla uczniów zamiesz­ka­łych na tere­nie Mia­sta Chełm” pod­ję­ty uchwa­łą Nr XXXIX/462/18 Rady Mia­sta Chełm z dnia 28 czerw­ca 2018 r.
Wnio­ski o przy­zna­nie sty­pen­dium szkol­ne­go dla uczniów zamiesz­ka­łych na tere­nie mia­sta Chełm, będą wyda­wa­ne i przyj­mo­wa­ne przez peda­go­ga szkol­ne­go oraz księ­go­wą w ter­mi­nie od 1 do 15 wrze­śnia 2021r.
Mie­sięcz­na wyso­kość docho­du na oso­bę w rodzi­nie ucznia upraw­nia­ją­ca do ubie­ga­nia się o sty­pen­dium szkol­ne nie może być więk­sza niż kwo­ta, o któ­rej mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 usta­wy z dnia 12 mar­ca 2004r. O pomo­cy spo­łecz­nej (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), tj: 528,00 zł net­to na oso­bę w rodzi­nie. Pod uwa­gę bra­ne są docho­dy z mie­sią­ca poprze­dza­ją­ce­go zło­że­nie wnio­sku (tj. mie­sią­ca sierp­nia 2020 r.).
Wnio­sek (wraz z załącz­ni­ka­mi) o przy­zna­nie sty­pen­dium moż­na pobrać ze stro­ny inter­ne­to­wej www.chelm.pl w zakład­ce E‑Urząd, link poni­żej http://www.chelm.pl/www/eurzad/index.php/wydzial-oswiaty
 
➢ Rzą­do­wy pro­gram pomo­cy uczniom nie­peł­no­spraw­nym w for­mie dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu pod­ręcz­ni­ków, mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych i mate­ria­łów ćwi­cze­nio­wych w latach 2020 – 2022

W latach 2020 – 2022 pro­gra­mem (zgod­nie z załącz­ni­kiem do uchwa­ły nr 89/2020 Rady Mini­strów z dnia 26 czerw­ca 2020 r.) będą obję­ci ucznio­wie niepełnosprawni:

  • sła­bo­wi­dzą­cy
  • nie­sły­szą­cy
  • sła­bo­sły­szą­cy
  • z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą, w tym z afazją
  • z auty­zmem, w tym z zespo­łem Aspergera
  • z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu lek­kim, umiar­ko­wa­nym lub znacznym
  • ucznio­wie z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi (w przy­pad­ku gdy są to nie­peł­no­spraw­no­ści spo­śród wyżej wymie­nio­nych nie­peł­no­spraw­no­ści) posia­da­ją­cy orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, o któ­rym mowa w art. 127 ust. 10 usta­wy z dnia 14 grud­nia 2016 r. – Pra­wo oświa­to­we (Dz. U. Z 2020 r. poz. 910), albo orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, o któ­rym mowa w art. 312 ust. 1 usta­wy z dnia 14 grud­nia 2016 r. – Prze­pi­sy wpro­wa­dza­ją­ce usta­wę – Pra­wo oświa­to­we (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz.1287).

UWAGA!

Ucznio­wie z w/w nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi do wnio­sku załą­cza­ją aktu­al­ne orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go tj. wyda­ne przez Porad­nię Psy­cho­lo­gicz­no – Peda­go­gicz­ną na dany etap edu­ka­cyj­ny (na okres nauki w szko­le ponad­gim­na­zjal­nej, ponadpodstawowej).

W roku szkol­nym 2021/2022 pomoc w for­mie dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu:

1) pod­ręcz­ni­ków do zajęć edu­ka­cyj­nych z zakre­su kształ­ce­nia ogól­ne­go, w tym pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, dopusz­czo­nych do użyt­ku szkol­ne­go przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw oświa­ty i wycho­wa­nia, mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych do kształ­ce­nia ogól­ne­go, o któ­rych mowa w art. 3 pkt 24 lit. a usta­wy z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświa­ty, oraz mate­ria­łów ćwi­cze­nio­wych, o któ­rych mowa w art. 3 pkt 25 usta­wy z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświa­ty, obej­mu­je uczniów uczęsz­cza­ją­cych w tym roku szkol­nym do: bran­żo­wej szko­ły I stop­nia, klas I – III pię­cio­let­nie­go tech­ni­kum, klas III– IV dotych­cza­so­we­go czte­ro­let­nie­go tech­ni­kum pro­wa­dzo­nych
w pię­cio­let­nim tech­ni­kum

2) pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia w zawo­dach, dopusz­czo­nych do użyt­ku szkol­ne­go przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw oświa­ty i wycho­wa­nia, przed dniem 1 stycz­nia 2019 r., oraz dopusz­cza­nych od dnia 1 stycz­nia 2019 r. zgod­nie z art. 115 usta­wy z dnia 22 listo­pa­da 2018 r. o zmia­nie usta­wy – Pra­wo oświa­to­we, usta­wy o sys­te­mie oświa­ty oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245, 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248), obej­mu­je uczniów uczęsz­cza­ją­cych w tym roku szkol­nym do kla­sy IV dotych­cza­so­we­go czte­ro­let­nie­go tech­ni­kum pro­wa­dzo­nych w pię­cio­let­nim tech­ni­kum

3) mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych* do kształ­ce­nia zawo­do­we­go, o któ­rych mowa w art. 3 pkt 24 lit. b usta­wy z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświa­ty, obej­mu­je uczniów uczęsz­cza­ją­cych w tym roku szkol­nym do: bran­żo­wej szko­ły I stop­nia, klas I – III pię­cio­let­nie­go tech­ni­kum, kla­sy III dotych­cza­so­we­go czte­ro­let­nie­go tech­ni­kum pro­wa­dzo­nej w pię­cio­let­nim tech­ni­kum.

Wnio­ski o przy­zna­nie dofi­nan­so­wa­nia do zaku­pu pod­ręcz­ni­ków oraz mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych nale­ży skła­dać do Dyrek­to­ra szko­ły. Wnio­sko­daw­cą może być rodzic ucznia, opie­kun praw­ny, rodzi­ce zastęp­czy, peł­no­let­ni uczeń. Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat w/w pomo­cy udzie­la peda­gog szkolny.

Dofi­nan­so­wa­nie zaku­pu pod­ręcz­ni­ków i mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych będzie wynosić:

dla uczniów sła­bo­wi­dzą­cych, nie­sły­szą­cych, sła­bo­sły­szą­cych, z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu lek­kim, z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą, w tym z afa­zją, z auty­zmem, w tym z zespo­łem Asper­ge­ra oraz uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, w przy­pad­ku gdy jed­ną z nie­peł­no­spraw­no­ści jest nie­peł­no­spraw­ność wymie­nio­na wyżej, uczęsz­cza­ją­cych do bran­żo­wej szko­ły I stop­nia do kwo­ty 390 zł 

do kwo­ty 390 zł

dla uczniów sła­bo­wi­dzą­cych, nie­sły­szą­cych, sła­bo­sły­szą­cych, z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu lek­kim, z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą, w tym z afa­zją, z auty­zmem, w tym z zespo­łem Asper­ge­ra, oraz uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, w przy­pad­ku gdy jed­ną z nie­peł­no­spraw­no­ści jest nie­peł­no­spraw­ność wymie­nio­na wyżej, uczęsz­cza­ją­cych do klas: I‑III pię­cio­let­nie­go tech­ni­kum, klas III – IV dotych­cza­so­we­go czte­ro­let­nie­go tech­ni­kum pro­wa­dzo­nych w pię­cio­let­nim technikum 

do kwo­ty 445 zł 

* „mate­riał edu­ka­cyj­ny – zastę­pu­ją­cy lub uzu­peł­nia­ją­cy pod­ręcz­nik, umoż­li­wia­ją­cy reali­za­cje pro­gra­mu naucza­nia do danych zajęć edu­ka­cyj­ny; mate­riał edu­ka­cyj­ny może mieć postać papie­ro­wą lub elek­tro­nicz­ną
 
Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji w zakre­sie pomo­cy mate­rial­nej o cha­rak­te­rze socjal­nym dla uczniów w roku szkol­nym 2021/2022 udzie­la p. Iwo­na Sobiesz­czuk peda­gog szkolny.