Posie­dze­nie Rady Pedagogicznej

Posie­dze­nie Rady Pedagogicznej

sier­pień 2020r.

Posie­dze­nie Rady Peda­go­gicz­nej odbę­dzie się dnia 31 sierp­nia 2020r. o godzi­nie 9.00 w auli szkolnej.