Powia­to­we Mistrzo­stwa w strze­la­niu z bro­ni kulowej

Powia­to­we Mistrzo­stwa w strze­la­niu z bro­ni kulowej

25 wrze­śnia 2018r.

Na strzel­ni­cy myśliw­skiej PZŁ w Kumo­wej Doli­nie człon­ko­wie Szkol­ne­go Koła Ligi Obro­ny Kraju wzię­li udział w Powia­to­wych Mistrzo­stwach w strze­la­niu z bro­ni kulo­wej o puchar Sta­ro­sty Chełm­skie­go. Celem zawo­dów było kształ­to­wa­nie oby­wa­tel­skiej posta­wy wobec spraw obron­no­ści Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, a przede wszyst­kim wyło­nie­nie naj­lep­szych zawod­ni­ków w strze­lec­twie spor­to­wym na zawo­dy ran­gi woje­wódz­kiej. I miej­sce w strze­la­niu z kara­bin­ka spor­to­we­go w kate­go­rii junio­rów z wyni­kiem 175 punk­tów zajął nasz kole­ga Bar­tosz Kaniew­ski uczeń kla­sy 2 IM. Strzel­cy: Seba­stian Kola­now­ski, Seba­stian Czu­chaj, Jakub Men­cel, Eryk Grzyw­na, Artur Lewan­dow­ski, Seba­stian Wal­czuk, Bar­tło­miej Boj­czuk.z uzy­ska­li niż­sze wyniki.

Gra­tu­lu­je­my sukcesów!

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„random” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„73”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *