Praw­dzi­we dzien­ni­kar­stwo jest intencjonalne

Praw­dzi­we dzien­ni­kar­stwo jest intencjonalne

paź­dzier­nik 2021

Praw­dzi­we dzien­ni­kar­stwo jest inten­cjo­nal­ne, czy­li sta­wia sobie cele i sta­ra się prze­pro­wa­dzić
jakąś for­mę prze­mia­ny. Dobre dzien­ni­kar­stwo może być tyl­ko takie.
Ryszard Kapu­ściń­ski

19 paź­dzier­ni­ka 2021 roku na zapro­sze­nie Samo­rzą­du Szkol­ne­go naszą szko­łę odwie­dził Pan Piotr Stę­pień redak­tor „Nowe­go Tygo­dnia Chełm­skie­go”, któ­ry prze­ka­zał nam cen­ne rady doty­czą­ce two­rze­nie szkol­nej gazet­ki. Pod­czas pasjo­nu­ją­ce­go spo­tka­nia zapo­znał nas z pod­sta­wo­wy­mi zagad­nie­nia­mi warsz­ta­tu dzien­ni­kar­skie­go m.in. pod­sta­wa­mi praw­ny­mi publi­ka­cji tek­sów, edy­cji nume­ru, ukła­du stron i sza­ty gra­ficz­nej oraz zdra­dził nam kil­ka repor­ter­skich sekre­tów. Szcze­gól­ne zacie­ka­wie­nie uczest­ni­ków warsz­ta­tów wzbu­dzi­ły wspo­mnie­nia pierw­szej stycz­no­ści z dzien­ni­kar­stwem Pana Redak­to­ra wła­śnie w … szkol­nej gazet­ce pod tytu­łem „Top secret”. Na zakoń­cze­nie warsz­ta­tów otrzy­ma­li­śmy zapew­nie­nie, że na każ­dym eta­pie two­rze­nia naszej gazet­ki będzie­my mogli liczyć na jego wspar­cie, pomoc i facho­wa pora­dę. Trzy­ma­my za sło­wo i ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Kto wie… może kie­dyś sta­nie­my w szran­ki z naszym Pre­le­gen­tem na polu zawo­do­we­go dziennikarstwa?

K. Dorosz uczen­ni­ca kl. IIg