PROGRAM DNIA OTWARTEGO 21.03.2019r.

10.00 – 10.10 – powi­ta­nie przy­by­łych gim­na­zja­li­stów przy drzwiach wej­ścio­wych przez przed­sta­wi­cie­li i opie­ku­nów SU

10.10 – 11.00 – część artystyczna

11.00 – 13:00 pre­zen­ta­cja pra­cow­ni szkolnych

  • kurs foto­gra­fii stu­dyj­nej – sala 49
  • kurs maki­ja­żu w pro­gra­mie Pho­to­shop – sala 50
  • roz­gryw­ki i gry kom­pu­te­ro­we – sala 22

10.00 – 13.00 sto­iska na kory­ta­rzu szkolnym

  • LOK (pre­zen­ta­cja bro­ni, odzna­czeń) – sala 20
  • szkol­ne koło PCK i Pierw­szej Pomo­cy Przedmedycznej
  • sto­isko z poda­nia­mi, lista szkół uczest­ni­czą­cych w Dniu Otwartym
  • sta­no­wi­sko językowe
  • sta­no­wi­sko pre­zen­tu­ją­ce Inter­nat ZST
  • poczę­stu­nek (cia­sto, kawa, her­ba­ta) – sala 23
  • sta­no­wi­sko moto­ry­za­cyj­ne – przed głów­nym wej­ściem szkoły

13:00 zakoń­cze­nie, przej­ście mło­dzie­ży na teren CKP