Pro­gra­mo­wa­nie – Nasz Dru­gi Język

Pro­gra­mo­wa­nie – Nasz Dru­gi Język

24 kwiet­nia 2024r. w naszej szko­le odby­ło się pod­su­mo­wa­nie pilo­ta­żo­we­go pro­jek­tu Pro­gra­mo­wa­nie – Nasz Dru­gi Język, któ­re­go głów­nym zało­że­niem jest dosko­na­le­nie nauki pro­gra­mo­wa­nia w szko­łach pod­sta­wo­wych. Ini­cja­to­rem przed­się­wzię­cia jest Miron Miro­niuk, zało­ży­ciel i CEO Cosmo­se AI, a part­ne­ra­mi: Mini­ster­stwo Cyfry­za­cji, NASK, Cosmo­se AI, Insta­Kod, Urząd Mia­sta Chełm. W roku szkol­nym 2023/24 nauczy­cie­le i ucznio­wie chełm­skich szkół pod­sta­wo­wych przy­stą­pi­li do reali­za­cji tego inno­wa­cyj­ne­go pro­gra­mu. Efek­ty pro­jek­tu zapre­zen­to­wa­li Agniesz­ka Sułow­ska, dyrek­tor CSR Cosmo­se AI oraz Ewa Gąsie­ni­ca-Samek, dyrek­tor Pla­ców­ki Edu­ka­cji Infor­ma­tycz­no-Mate­ma­tycz­nej Insta­Kod, koor­dy­na­tor pro­gra­mu edu­ka­cyj­ne­go Insta­Kod i Tomasz Sta­cho­wicz, wice­pre­zes zarzą­du Insta­Kod, koor­dy­na­tor kon­kur­su mate­ma­tycz­no-infor­ma­tycz­ne­go Insta­Lo­gik. Pre­le­gen­ci omó­wi­li cele, nowa­tor­skie meto­dy i for­my pra­cy na lek­cjach infor­ma­ty­ki oraz efek­ty pro­gra­mu. Zwró­ci­li m.in. uwa­gę na to, że dzie­ci bio­rą­ce udział w pilo­ta­żu, oprócz umie­jęt­no­ści pro­gra­mo­wa­nia, roz­wi­nę­ły inne kom­pe­ten­cje, np.: współ­pra­cy, czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem, roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów. Nauczy­cie­le zaan­ga­żo­wa­ni w pro­jekt otrzy­ma­li dyplo­my i tytuł „Lider naucza­nia pod­staw pro­gra­mo­wa­nia”. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li m.in. Doro­ta Cie­ślik – zastęp­ca Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm, Arka­diusz Kwie­ciń­ski – Dyrek­tor Dele­ga­tu­ry w Cheł­mie Kura­to­rium Oświa­ty w Lubli­nie, Miron Miro­niuk (on-line), dyrek­to­rzy szkół i nauczy­cie­le infor­ma­ty­ki, zapro­sze­ni goście oraz młodzież.