Przed­sta­wi­cie­le Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST w pol­skim Parlamencie

Przed­sta­wi­cie­le Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST w pol­skim Parlamencie

gru­dzień 2019r.

Na zapro­sze­nie pani Poseł na Sejm RP Anny Dąbrow­skiej-Bana­szek, dnia 10 grud­nia 2019 r. człon­ko­wie Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST uda­li się na wyjąt­ko­wa wyciecz­kę do pol­skie­go par­la­men­tu. Naszą szko­łę god­nie repre­zen­to­wa­li: Kin­ga Manaj kl.III G, Oli­wia Żele­chow­ska kl.III G oraz Mate­usz Łagow­ski kl.III I. W tym dniu opie­kę nad ucznia­mi spra­wo­wa­ła pani Joan­na Kępka.

Była to nie­zwy­kła oka­zja aby zoba­czyć salę posie­dzeń, zna­ną więk­szo­ści z nas tyl­ko z ekra­nu tele­wi­zo­ra. Nasi ucznio­wie wzię­li rów­nież udział w aktyw­nej lek­cji o pol­skim sys­te­mie parlamentarnym.

Samo­rząd Uczniow­ski ZST

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„126”]