Prze­my­sław Kociu­ba lau­re­atem X kon­kur­su „Mate­ma­ty­ka w Tech­ni­ce dla Technika”

Prze­my­sław Kociu­ba lau­re­atem X kon­kur­su „Mate­ma­ty­ka w Tech­ni­ce dla Technika”

29 lute­go 2020r.

Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie od lat sta­wia na roz­wój mło­dzie­ży w zakre­sie roz­sze­rzo­nej mate­ma­ty­ki. Mate­ma­ty­ka jest kró­lo­wą nauk, a ucznio­wie ZST potwier­dza­ją rów­nież, że mate­ma­ty­ka jest naj­lep­szym narzę­dziem inno­wa­cji. W ramach popu­la­ry­za­cji wie­dzy i umie­jęt­no­ści mate­ma­tycz­nych ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie uczest­ni­czy­li w kon­kur­sie  „Mate­ma­ty­ka w tech­ni­ce dla tech­ni­ka” orga­ni­zo­wa­ne­go przez Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych w Lubli­nie we współ­pra­cy z Poli­tech­ni­ką Lubel­ską. Zada­niem uczest­ni­ków kon­kur­su było samo­dziel­ne roz­wią­zy­wa­nie zadań w trzech eta­pach. 10 lute­go 2020r. na Wydzia­le Pod­staw Tech­ni­ki Poli­tech­ni­ki Lubel­skiej odbył się etap fina­ło­wy do któ­re­go zakwa­li­fi­ko­wał się uczeń kla­sy czwar­tej tech­ni­kum infor­ma­tycz­ne­go Prze­my­sław Kociu­ba. Naj­zdol­niej­si ucznio­wie z woje­wództw lubel­skie­go, mało­pol­skie­go, mazo­wiec­kie­go, pod­kar­pac­kie­go, świę­to­krzy­skie­go i war­miń­sko-mazur­skie­go zosta­li zapro­sze­ni na cere­mo­nię roz­da­nia nagród, któ­ra odby­ła się 28 lute­go 2020r. Prze­my­sław Kociu­ba został lau­re­atem X jubi­le­uszo­wej edy­cji kon­kur­su „Mate­ma­ty­ka w Tech­ni­ce dla Tech­ni­ka”. Opie­ku­nem talen­tu mate­ma­tycz­ne­go jest p. Edy­ta Sawosz. Nie­spo­dzian­ką oka­za­ła się infor­ma­cja, iż Prze­mek zakwa­li­fi­ko­wał się do trze­cie­go eta­pu Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy o Dia­men­to­wy Indeks z fizy­ki Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Kra­ko­wie. 28 mar­ca spo­łecz­ność ZST wraz z opie­ku­nem p. Tere­są Ziar­kow­ską będzie trzy­ma­ła za nie­go kciu­ki. Gra­tu­lu­je­my Prze­mko­wi i życzy­my dal­szych sukcesów.