#Razem­Na­Świę­ta – Miko­łaj­ko­wa Akcja Cha­ry­ta­tyw­na „Misie TULIsie”

#Razem­Na­Świę­ta – Miko­łaj­ko­wa Akcja Cha­ry­ta­tyw­na „Misie TULIsie”

gru­dzień 2018r.

Czas zwią­za­ny z ocze­ki­wa­niem na świę­ta Boże­go Naro­dze­nia to jeden z naj­waż­niej­szych momen­tów w roku, zwłasz­cza dla dzie­ci, któ­re z nadzie­ją i nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­ją na przyj­ście Świę­te­go Mikołaja.

Pamię­ta­jąc o naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych dzie­ciach, ucznio­wie naszej szko­ły posta­no­wi­li po raz kolej­ny zor­ga­ni­zo­wać Miko­łaj­ko­wą Akcję Cha­ry­ta­tyw­ną pod hasłem „Misie TULI­sie„ dla pod­opiecz­nych Domu Małych Dzie­ci w Chełmie.

6 grud­nia mło­dzież przy­no­si­ła do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go nowe, plu­szo­we maskot­ki. W tej akcji roz­miar miał zna­cze­nie. Ucznio­wie, któ­rzy zaku­pi­li plu­sza­ka do 30 cm, otrzy­ma­li „Dzień bez pyta­nia”. Maskot­ki w roz­mia­rze 31- 100 cm nagra­dza­ne były dodat­ko­wo 10 pkt do zacho­wa­nia. Mło­dzież, któ­ra dostar­czy­ła misia mie­rzą­ce­go wię­cej niż 1 metr, otrzy­ma­ła PAKIET EXTRA: „Dzień bez pyta­nia”, punk­ty do zacho­wa­nia i cze­ko­la­do­wy kalen­darz adwentowy.

W sumie zebra­no 12 plu­sza­ków, wśród któ­rych zna­la­zły się tak­że misie- olbrzy­my (powy­żej 100 cm). Po zapa­ko­wa­niu pre­zen­tów szkol­ni pomoc­ni­cy Świę­te­go Miko­ła­ja ( w tej roli wystą­pi­li: Kin­ga Manaj, Julia Przy­byl­ska, Ric­car­do Spi­na­li ) uda­li się do Domu Małych Dzie­ci i prze­ka­za­li maskot­ki nowym, małym właścicielom.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim kole­żan­kom i kole­gom, któ­rzy wzię­li udział w akcji, a tak­że dyrek­cji, wycho­waw­com i nauczy­cie­lom za wyrozumiałość.

Dzię­ku­je­my

Kin­ga Manajprze­wod­ni­czą­ca SU

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„random” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„84”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *