ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

26 sierp­nia 2021r.

Sza­now­ni Pań­stwo, Ucznio­wie, Rodzi­ce oraz Nauczy­cie­le i Pra­cow­ni­cy Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Z. Bohu­sza – Szysz­ko w Chełmie.

Mając na uwa­dze zacho­wa­nie zasad bez­pie­czeń­stwa, pro­si­my o prze­strze­ga­nie obo­wią­zu­ją­cych pro­ce­dur (opra­co­wa­nych na pod­sta­wie wytycz­nych MZ, GIS oraz MEN) pod­czas poby­tu na tere­nie szko­ły, tj.:

 • Na uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go mogą przy­być uczniowie/nauczyciele/pracownicy pla­ców­ki bez obja­wów chorobowych.
 • Ucznio­wie przed roz­po­czę­ciem spo­tka­nia zbie­ra­ją się i ocze­ku­ją w wyzna­czo­nych miej­scach przed budyn­kiem szko­ły z zacho­wa­niem dystan­su spo­łecz­ne­go mini­mum 1,5 m.
 • Przed wej­ściem do budyn­ku szko­ły wszyst­kie oso­by (ucznio­wie, nauczy­cie­le, pra­cow­ni­cy szko­ły, opie­ku­no­wie i inni) mają obo­wią­zek zakry­cia ust i nosa maseczką.
 • Po wej­ściu do budyn­ku uczniowie/nauczyciele/pracownicy szko­ły dezyn­fe­ku­ją ręce udo­stęp­nio­nym pły­nem zgod­nie z instrukcją.
 • Ucznio­wie wcho­dzą do budyn­ku szko­ły w masecz­kach po zbiór­ce kla­sy pod opie­ką wycho­waw­cy lub inne­go nauczy­cie­la i kie­ru­ją się bez­po­śred­nio do przy­dzie­lo­nych sal lekcyjnych.
 • Opie­ku­no­wie wszyst­kich uczniów pozo­sta­ją poza tere­nem pla­ców­ki z zacho­wa­niem dystan­su spo­łecz­ne­go 1,5 m.
 • Poru­sza­nie się i prze­by­wa­nie w szko­le opie­ku­nów (rodzi­ce, opie­ku­no­wie usta­wo­wi) uczniów klas pierw­szych zosta­je ogra­ni­czo­ne do nie­zbęd­ne­go mini­mum wyłącz­nie za zgo­dą Dyrek­to­ra szkoły.
 • Wej­ście do szko­ły osób nie­bę­dą­cych pra­cow­ni­ka­mi bez zgo­dy Dyrek­to­ra szko­ły jest nie­do­zwo­lo­ne. Nale­ży bez­względ­nie dosto­so­wać się do pole­ceń wyda­wa­nych przez pra­cow­ni­ków szkoły.
 • Po zakoń­cze­niu spo­tka­nia ucznio­wie kie­ru­ją się pod opie­ką wycho­waw­cy do wyj­ścia z budyn­ku szkoły.
 • PROGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W dniu 1.09.2021r. obo­wią­zu­je strój galo­wy.

 • I. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO KLAS PIERWSZYCH O GODZ. 8:30 W AULI SZKOLNEJ

1. Wej­ście przez szat­nię ozna­czo­ne lite­rą A 

Nauczy­cie­le nad­zo­ru­ją­cy wej­ście mło­dzie­ży: J. Wadow­ska, W. Mazur
Ucznio­wie klas:

1MS (tech­nik mecha­nik, tech­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych);
1BMS (Bran­żo­wa Szko­ła I Stop­nia: mecha­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych, elek­tro­me­cha­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych)

2. Wej­ście ewa­ku­acyj­ne (wej­ście bocz­ne od stro­ny par­kin­gu hali MOSiR) ozna­czo­ne lite­rą B
Nauczy­cie­le nad­zo­ru­ją­cy wej­ście mło­dzie­ży: L. Sido­ruk, K. Krzy­żak, Z. Kopru­kow­niak
Ucznio­wie klas:
1PG (tech­nik pro­gra­mi­sta, tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfro­wej),
1MtI (tech­nik mecha­tro­nik, tech­nik infor­ma­tyk),
1KE (tech­nik elek­tro­nik, tech­nik elek­tryk)

3. Po zakoń­cze­niu spo­tka­nia w auli, ucznio­wie poszcze­gól­nych klas pod opie­ką wycho­waw­cy prze­cho­dzą do przy­dzie­lo­nej sali.
Przy­dział sal:
1PG (tech­nik pro­gra­mi­sta, tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfro­wej) - sala 23
1MtI (tech­nik mecha­tro­nik, tech­nik infor­ma­tyk) - sala 22
1KE (tech­nik elek­tro­nik, tech­nik elek­tryk) - sala 26
1MS (tech­nik mecha­nik, tech­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych) - sala 42
1BME (Szko­ła Bran­żo­wa I Stop­nia: mecha­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych, elek­tro­me­cha­nik pojaz­dów samo­cho­do­wy) - sala 46
 
4. Spo­tka­nie z wycho­waw­cą kla­sy trwa nie dłu­żej niż 30 min., następ­nie ucznio­wie pod opie­ką wycho­waw­cy, z zacho­wa­niem dystan­su spo­łecz­ne­go 1,5 m., kie­ru­ją się do wyj­ścia z budyn­ku szko­ły zgod­nie z przy­dzia­łem wejść.

 • II. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO KLAS DRUGICH O GODZ. 10:00 W AULI.

1. Wej­ście przez szat­nię ozna­czo­ne lite­rą A 
Ucznio­wie klas:
2EMt, 2 IP, 2G ocze­ku­ją przed wej­ściem na wycho­waw­cę z zacho­wa­niem dystan­su spo­łecz­ne­go

2. Wej­ście ewa­ku­acyj­ne (wej­ście bocz­ne od stro­ny par­kin­gu hali MOSiR) ozna­czo­ne lite­rą B
Ucznio­wie klas:
2M, 2K, 2BM– ocze­ku­ją przed wej­ściem na wycho­waw­cę z zacho­wa­niem dystan­su spo­łecz­ne­go

3. Przy­dział sal:
2EMt - sala 26
2G - sala 43
2Ip- sala 23
2K - sala 44
2M - sala 22
2BM - sala 55

 • III. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO KLAS TRZECICH I CZWARTYCH O GODZ. 11:15 W SALACH LEKCYJNYCH

1. Wej­ście przez szat­nię ozna­czo­ne lite­rą A 
Nauczy­cie­le nad­zo­ru­ją­cy wej­ście mło­dzie­ży: wycho­waw­cy klas
Ucznio­wie klas: 4EK, 4GI, 4I, 4MMt, 4MS, 3BMS ocze­ku­ją przed wej­ściem na wycho­waw­cę z zacho­wa­niem dystan­su spo­łecz­ne­go

2. Wej­ście ewa­ku­acyj­ne (wej­ście bocz­ne od stro­ny par­kin­gu hali MOSiR) ozna­czo­ne lite­rą B

Nauczy­cie­le nad­zo­ru­ją­cy wej­ście mło­dzie­ży: wycho­waw­cy klas.

Ucznio­wie klas: 3EKg, 3GIg, 3Ip, 3PKp, 3MMt, 3PMt, 3SMg, 3BMg – ocze­ku­ją przed wej­ściem na wycho­waw­cę z zacho­wa­niem dystan­su spo­łecz­ne­go.

3. Przy­dział sal:
3EKg - sala 26
3GIg - sala 55
3Ip - sala 43
3PKp - sala 44
3MMt - sala 51
3PMt - sala 46
3SMg - sala 41
4EK - sala 42
4GI - sala 22
4I - sala 56
4MMt - sala 23
4MS - sala 45
3BMS - sala 52
3BMg - sala 10

4. Ucznio­wie klas dru­gich, trze­cich i czwar­tych po zakoń­cze­niu spo­tka­nia opusz­cza­ją budy­nek tym samym wejściem.

 • IV. UDZIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO WRAZ Z DYREKTOREM SZKOŁY I OPIEKUNEM W MSZY ŚW. W BAZYLICE NMP W CHEŁMIE O GODZ. 12.00.
  W 82 ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ.
#Label