Ś.P. Bar­ba­ra Baluk 1948 – 2021

Ś.P. Bar­ba­ra Baluk 1948 – 2021

7 grud­nia 2021r.

Pogrą­żo­na w smut­ku i żalu Spo­łecz­ność ZST zawia­da­mia, że 

7 grud­nia 2021r.

zmar­ła

Ś.P. Bar­ba­ra Baluk

Wie­lo­let­nia Dyrek­tor Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko w Cheł­mie, zwią­za­na z chełm­ską oświa­tą od 1 wrze­śnia 1969 roku.

Pasjo­nat­ka histo­rii, któ­ra marzy­ła o tym, aby zostać praw­ni­kiem, a sta­ła się rzecz­ni­kiem mło­dych ludzi, któ­rym z odda­niem poświę­ci­ła całe życie, zacho­wu­jąc rów­no­wa­gę mię­dzy odpo­wie­dzial­no­ścią a wrażliwością.

Na pierw­szym miej­scu sta­wia­ła zawsze dobro ucznia, trosz­cząc się o jego roz­wój, wycho­wa­nie i przy­szłość, doce­nia­jąc wyjąt­ko­wą rolę rodzi­ców w tym procesie.

Odpo­wie­dzial­nie i cier­pli­wie wpro­wa­dza­ła mło­dych nauczy­cie­li w taj­ni­ki zawo­du, wska­zu­jąc posta­wy i war­to­ści waż­ne w pracy.

Szko­ła, któ­rą kie­ro­wa­ła z zaan­ga­żo­wa­niem i pasją, reali­zu­jąc wie­le nowa­tor­skich pro­jek­tów, od lat odno­si licz­ne suk­ce­sy na are­nie mia­sta, regio­nu i kraju.

Za wybit­ne osią­gnię­cia w pra­cy dydak­tycz­nej i wycho­waw­czej wie­lo­krot­nie nagra­dza­na i odzna­czo­na Srebr­nym Krzy­żem Zasłu­gi, Meda­lem Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej, Zło­tym Meda­lem za Dłu­go­let­nią Służ­bę, Nagro­dą Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej, Kura­to­ra Oświa­ty, Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm.

Nawet w naj­trud­niej­szych momen­tach nie pod­da­wa­ła się, wal­cząc z cho­ro­bą z god­no­ścią, bez sło­wa skargi. 

Pani Dyrek­tor Bar­ba­ra Baluk pozo­sta­nie w naszej pamię­ci jako oso­ba mają­ca poczu­cie humo­ru i zacho­wu­ją­ca dystans do sie­bie, życz­li­wa, peł­na empa­tii, bez­in­te­re­sow­na, odważ­na opty­mist­ka, wier­na wyzna­wa­nym wartościom.

Rodzi­nie i Bli­skim
Zmar­łej Pani Dyrek­tor
skła­da­my
wyra­zy naj­szczer­sze­go żalu i współ­czu­cia
Dyrek­cja, Gro­no Peda­go­gicz­ne, Pra­cow­ni­cy admi­ni­stra­cji i obsłu­gi, Rodzi­ce i Uczniowie


Uro­czy­stość pogrze­bo­wa Ś.P. Bar­ba­ry Baluk odbę­dzie się 10 grud­nia 2021r. o godzi­nie 14.00 w Koście­le pw. Miło­sier­dzia Boże­go w Cheł­mie (ul. Artu­ra Grot­t­ge­ra 1a). Urna z pro­cha­mi zosta­nie wysta­wio­na w Koście­le o godzi­nie 13.30.

Po mszy świę­tej pogrze­bo­wej nastą­pi odpro­wa­dze­nie na cmen­tarz komu­nal­ny w Cheł­mie przy ul. Mościc­kie­go (wpro­wa­dze­nie bra­mą główną).

Księ­ga Kon­do­len­cyj­na Ś. P. Bar­ba­ry Baluk jest dostęp­na na stro­nie inter­ne­to­wej https://zst.chelm.pl/ksiega-kondolencyjna/ oraz w budyn­ku szko­ły przy ul. Gra­nicz­nej 2 (w holu głów­nym przy tabli­cy poświę­co­nej histo­rii szkoły).