Sesja popu­lar­no-nauko­wa w 100. Rocz­ni­cę Odzy­ska­nia przez Pol­skę Niepodległości

Sesja popu­lar­no-nauko­wa w 100. Rocz­ni­cę Odzy­ska­nia przez Pol­skę Niepodległości

paź­dzier­nik 2018r.

Korzy­sta­jąc z zapro­sze­nia Zarzą­du Woje­wódz­kie­go Związ­ku Wete­ra­nów i Rezer­wi­stów Woj­ska Pol­skie­go w Lubli­nie z sie­dzi­bą w Cheł­mie, Chełm­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej im. Marii Pau­li­ny Orset­ti w Cheł­mie, Towa­rzy­stwa Wie­dzy Obron­nej – Oddział Chełm­ski, Sto­wa­rzy­sze­nia Rocz­nik Chełm­ski oraz Wyż­szej Szko­ły Sto­sun­ków Mię­dzy­na­ro­do­wych i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej w Cheł­mie ucznio­wie oraz sym­pa­ty­cy SK LOK w dniu 15.10. 2018r. wzię­li udział w zaini­cjo­wa­nej przez Chełm­ski Oddział Towa­rzy­stwa Wie­dzy Obron­nej sesji popu­lar­no-nauko­wej poświę­co­nej wkła­do­wi miesz­kań­ców Zie­mi Chełm­skiej w odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści w 1918r. Uro­czy­stość uświet­ni­ły wykła­dy popu­la­ry­zu­ją­ce m.in. syl­wet­ki zna­nych dzia­ła­czy nie­pod­le­gło­ścio­wych oraz ilu­stru­ją­ce kształ­to­wa­nie się gra­nic Pol­ski nie­pod­le­głej. Udział w tym wyda­rze­niu był inte­re­su­ją­cą lek­cją histo­rii, dzię­ki któ­rej mło­dzież po raz kolej­ny dowie­dzia­ła się, jak waż­ny­mi war­to­ścia­mi są wol­ność, Ojczy­zna, patriotyzm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *