„Szczę­śli­wy czło­wiek, któ­ry ma pasję…”

Spo­łecz­ność Zespo­łu Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko

ser­decz­nie zapra­sza Absol­wen­tów utoż­sa­mia­ją­cych się z naszą szko­łą na:

Spar­ta­kia­dę Poko­leń,

któ­ra odbę­dzie się 19 maja 2017 r. o godz. 11.00 w hali MOSIR ul. Gra­nicz­na 2A w Chełmie.

Jest to kolej­ne spo­tka­nie zapla­no­wa­ne w związ­ku z obcho­da­mi Jubi­le­uszu 90-lecia szko­ły.

PROGRAM:

  1. Otwar­cie uroczystości
  2. Mecz Absol­wen­ci-Ucznio­wie ZST
  3. Tenis sto­ło­wy
  4. Sza­chy
  5. Ścian­ka wspinaczkowa
  6. Pik­nik pod chmurką