Spo­tka­nie Opłatkowe

Spo­tka­nie Opłatkowe

gru­dzień 2019r.

Dyrek­cja Szko­ły oraz Samo­rząd Uczniowski

ser­decz­nie zaprasza

Gro­no Peda­go­gicz­ne, Eme­ry­to­wa­nych Nauczycieli

oraz Pra­cow­ni­ków Admi­ni­stra­cji i Obsługi

na Spo­tka­nie Opłatkowe,

któ­re odbę­dzie się

19 grud­nia 2019r. o godzi­nie 14.15

w auli szkolnej