Spo­tka­nie Opłatkowe

Spo­tka­nie Opłatkowe

Dyrek­cja Szko­ły oraz Samo­rząd Uczniowski

ser­decz­nie zapraszają

Gro­no Peda­go­gicz­ne, Eme­ry­to­wa­nych Nauczycieli

oraz Pra­cow­ni­ków Admi­ni­stra­cji i Obsługi

na „Spo­tka­nie Opłatkowe”,

któ­re odbę­dzie się

20 grud­nia 2023r. o godzi­nie 16.00

w auli szkolnej.