Spra­woz­da­nie z wybo­rów do Samo­rzą­du Uczniowskiego

Spra­woz­da­nie z wybo­rów do Samo­rzą­du Uczniowskiego

paź­dzier­nik 2016r.

Dnia 24 paź­dzier­ni­ka 2016r. w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne wybo­ry do Samo­rzą­du Uczniowskiego.

W wybo­rach wzię­ło udział 559 uczniów klas pierw­szych, dru­gich, trze­cich oraz czwar­tych. Gło­so­wa­nie było taj­ne, rów­ne i powszech­ne. W wybo­rach odda­no 531 gło­sów waż­nych i 28 gło­sów nieważnych.

W wyni­ku prze­pro­wa­dzo­nych obli­czeń Komi­sja Wybor­cza w skła­dzie: Czaj­ka Mar­cin, Petry­czuk Mate­usz, Świ­der­ski Mar­cin oraz opie­kun Samo­rzą­du Uczniow­skie­go Pan Jacek Wnę­trzak usta­li­ła nastę­pu­ją­cy wynik:

Koło­dziej Alek­san­dra- 175 głosów

Poń­czo­cha Mał­go­rza­ta- 123 głosy

Czar­nec­ka Iza­be­la- 69 głosów

Skrzy­pa Kamil- 58 głosów

Kola­no Jakub- 55 głosów

Różyc­ki Hubert- 45 głosów

Jaru­szew­ski Grze­gorz- 6 głosów

Przy­dział funk­cji dla pię­ciu kan­dy­da­tów, któ­rzy uzy­ska­li naj­więk­szą licz­bę gło­sów, nastą­pi na pierw­szym posie­dze­niu Samo­rzą­du Uczniowskiego.

O ter­mi­nie spo­tka­nia oso­by zain­te­re­so­wa­ne zosta­ną powia­do­mio­ne w cią­gu 7 dni.

Opie­ku­no­wie Samo­rzą­du Uczniowskiego:

Misie­wicz Ane­ta, Wnę­trzak Jacek