STRZELCY Z ZST MISTRZAMI WOJEWÓDZTWA!

STRZELCY Z ZST MISTRZAMI WOJEWÓDZTWA!

28 mar­ca 2019r.

Sym­pa­ty­cy i człon­ko­wie Szkol­ne­go Koła LOK, odnie­śli kolej­ny nie­kwe­stio­no­wa­ny suk­ces pod­czas V Woje­wódz­kich Mistrzostw Strze­lec­kich z bro­ni pneu­ma­tycz­nej, orga­ni­zo­wa­nych z oka­zji obcho­dów 450- lecia Unii Lubelskiej.

Nasi szkol­ni strzel­cy zde­kla­so­wa­li rywa­li, zaj­mu­jąc I miej­sce w kate­go­rii dru­ży­no­wej wśród szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Na naj­wyż­szym podium sta­nę­li: 
Bar­tosz Kaniew­ski, Hubert Kaniew­ski, Kac­per Klim­kow­ski. W zma­ga­niach indy­wi­du­al­nych II miej­sce zajął Bar­tosz Kaniew­ski, a III miej­sce Hubert Kaniew­ski. War­to zazna­czyć, że ucznio­wie dosko­na­lą swo­je umie­jęt­no­ści na zaję­ciach dodat­ko­wych, tre­nu­jąc na co dzień w Mię­dzysz­kol­nym Klu­bie Spor­to­wym „Dra­gon” pod kie­run­kiem pana Jana Dąb­skie­go, instruk­to­ra strze­lec­twa sportowego.

Udział naszych uczniów w impre­zie zor­ga­ni­zo­wa­nej przez ZW Ligi Obro­ny Kra­ju w Lubli­nie, nad któ­rą hono­ro­wy Hono­ro­wy Patro­nat obję­li Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skie­go, Pre­zy­dent Mia­sta Lublin, Zwią­zek Pił­sud­czy­ków RP oraz Lubel­ski Zwią­zek Strze­lec­twa Pol­skie­go, to nie tyl­ko rywa­li­za­cja spor­to­wa, ale też wyjąt­ko­wa lek­cja wycho­waw­cza kształ­tu­ją­ca posta­wę patrio­tycz­ną i pro­pa­gu­ją­ca ideę obron­no­ści kraju.

Mło­dym strzel­com gra­tu­lu­je­my sukcesów!

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„93”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *