Stud­niów­ka ZST 2017

Stud­niów­ka ZST 2017

gale­ria zdjęć

14.01.2017r. mło­dzież klas czwar­tych z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie bawi­ła się na balu stud­niów­ko­wym, któ­ry w tym roku miał szcze­gól­ny jubi­le­uszo­wy wymiar. W tej peł­nej rado­ści atmos­fe­rze, pani dyrek­tor Bar­ba­ra Baluk życzy­ła mło­dzie­ży uda­nej zaba­wy i nie­za­po­mnia­nych wra­żeń z balu oraz suk­ce­sów i wszel­kiej pomyśl­no­ści na matu­rze. Ucznio­wie podzię­ko­wa­li swo­im wycho­waw­com i rodzi­com za opie­kę, wspar­cie i pomoc. Nie oby­ło się też bez podzię­ko­wań ze stro­ny rodzi­ców, w imie­niu któ­rych głos zabra­ła prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców pani Agniesz­ka Wale­czek. Po ofi­cjal­nej czę­ści pani dyrek­tor wypo­wia­da­jąc jak­że ocze­ki­wa­ne przez wszyst­kich sło­wa „Polo­ne­za zacząć czas” doko­na­ła uro­czy­ste­go otwar­cia balu stud­niów­ko­we­go ANNO DOMINI 2017. Zaba­wa trwa­ła do bia­łe­go rana.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„24”]