Sty­pen­dium szkol­ne na rok szkol­ny 2020/2021

Sty­pen­dium szkol­ne na rok szkol­ny 2020/2021

sier­pień 2020r.

Ogło­sze­nie

W roku szkol­nym 2020/2021 przy­zna­wa­nie i udzie­la­nie pomo­cy mate­rial­nej o cha­rak­te­rze socjal­nym będzie prze­pro­wa­dzo­ne w opar­ciu
o „Regu­la­min udzie­la­nia pomo­cy mate­rial­nej o cha­rak­te­rze socjal­nym dla uczniów zamiesz­ka­łych na tere­nie Mia­sta Chełm” pod­ję­ty uchwa­łą Nr XXXIX/462/18 Rady Mia­sta Chełm z dnia 28 czerw­ca 2018 r.

Wnio­ski o przy­zna­nie sty­pen­dium szkol­ne­go dla uczniów zamiesz­ka­łych na tere­nie mia­sta Cheł­ma, będą wyda­wa­ne i przyj­mo­wa­ne przez peda­go­ga szkol­ne­go oraz księ­go­wą w ter­mi­nie od 1 do 15 wrze­śnia 2020r.

Mie­sięcz­na wyso­kość docho­du na oso­bę w rodzi­nie ucznia upraw­nia­ją­ca do ubie­ga­nia się o sty­pen­dium szkol­ne nie może być więk­sza niż kwo­ta, o któ­rej mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 usta­wy z dnia 12 mar­ca 2004r. o pomo­cy spo­łecz­nej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), tj: 528,00 zł net­to na oso­bę w rodzi­nie. Pod uwa­gę bra­ne są docho­dy z mie­sią­ca poprze­dza­ją­ce­go zło­że­nie wnio­sku (tj. mie­sią­ca sierp­nia 2020 r.).

Wnio­sek (wraz z załącz­ni­ka­mi) o przy­zna­nie sty­pen­dium moż­na pobrać ze stro­ny inter­ne­to­wej www.chelm.pl w zakład­ce E‑Urząd. Link poniżej

http://www.chelm.pl/www/eurzad/index.php/wydzial-oswiaty

I. Sobiesz­czuk

peda­gog szkolny