Stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021

Stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021

sierpień 2020r.

Ogłoszenie

W roku szkolnym 2020/2021 przyznawanie i udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym będzie przeprowadzone w oparciu
o „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełm” podjęty uchwałą Nr XXXIX/462/18 Rady Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełma, będą wydawane i przyjmowane przez pedagoga szkolnego oraz księgową  w terminie od 1 do 15 września 2020r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), tj: 528,00 zł netto na osobę w rodzinie. Pod uwagę brane są dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. miesiąca sierpnia 2020 r.).

 

Wniosek (wraz z załącznikami) o przyznanie stypendium można pobrać ze strony internetowej www.chelm.pl w zakładce E-Urząd. Link poniżej

http://www.chelm.pl/www/eurzad/index.php/wydzial-oswiaty

I. Sobieszczuk

pedagog szkolny