Dni Otwar­te ZST

Dni Otwar­te ZST

Dnia 22 kwiet­nia 2016r. gim­na­zja­li­ści oko­licz­nych szkół mie­li oka­zję zapo­znać się z ofer­tą edu­ka­cyj­ną Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Cheł­mie. W pro­gra­mie, jak co roku, zna­la­zła się pre­zen­ta­cja ofer­ty szko­ły i zwie­dza­nie całe­go budyn­ku. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się o godzi­nie 10.00 przy­by­ciem pierw­szych gości. Ucznio­wie naszej szko­ły wraz z opie­ku­na­mi pro­mo­wa­li wszyst­kie kie­run­ki kształ­ce­nia. W róż­nych czę­ściach holu zosta­ły przy­go­to­wa­ne poszcze­gól­ne sta­no­wi­ska, mate­ria­ły dydak­tycz­ne, plan­sze, mode­le i pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne. W trak­cie impre­zy przy­go­to­wa­no kon­kur­sy z nagro­da­mi , poka­zy pra­cow­ni spe­cja­li­stycz­nych i cie­ka­wy spek­takl opra­co­wa­ny przez panie Joan­nę Kęp­ke i Kata­rzy­nę Grze­luk, w któ­rym zapre­zen­to­wa­li się ucznio­wie klas:3 s, 2 s, 2i, 2e , 2ms, 1 gm oraz 1gi . Zwień­cze­niem Dnia Otwar­te­go był zapla­no­wa­ny słod­ki poczę­stu­nek i grill.

[Best_Wordpress_Gallery id=„9” gal_title=„Dni Otwar­te ZST 2016”]