„Świa­teł­ko dla Nieobecnych”

„Świa­teł­ko dla Nieobecnych”

paź­dzier­nik 2022r.

Ciszą cmen­tar­ną uko­ły­sa­ni, z dala od życia i zno­ju, dobiw­szy wresz­cie cichej przy­sta­ni, odpo­czy­wa­ją w poko­ju.

— Elż­bie­ta Dani­szew­ska „Zadusz­ki” [fragm.]

W związ­ku z obcho­dzo­nym w listo­pa­dzie Dniem Wszyst­kich Świę­tych Samo­rząd Uczniow­ski, jak co roku, prze­pro­wa­dził akcję „Świa­teł­ko dla Nie­obec­nych”. Chcie­li­śmy w ten spo­sób uczcić pamięć o zmar­łych nauczy­cie­lach i pra­cow­ni­kach Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie.

Urszu­la Ślu­sar­ska, Paweł Zie­la­skow­ski /kl. 2 PG/ oraz Alek­san­dra Janysz /kl. 3G/ pod opie­ką p. Kata­rzy­ny Krzy­żak-Knap uda­li się na cmen­tarz komu­nal­ny w Cheł­mie, aby zapa­lić zni­cze, będą­ce wyra­zem sza­cun­ku wobec tych, któ­rzy już ode­szli.

Niech okres listo­pa­do­wy będzie dla wszyst­kich cza­sem reflek­sji, zadu­my oraz modli­twy a świa­tło pło­ną­ce­go zni­cza wyra­ża pamięć i tro­skę o naszych zmar­łych bli­skich.

Samo­rząd Uczniow­ski ZST

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„187”]