Szko­ła Dobre­go Wychowania

Szko­ła Dobre­go Wychowania

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE SZKOŁĄ DOBREGO WYCHOWANIA

ZST w Cheł­mie zdo­by­ło Cer­ty­fi­kat Szko­ły Dobre­go Wycho­wa­nia w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Stu­dium Pra­wa Euro­pej­skie­go w War­sza­wie. Spo­łecz­ność szkol­na pod kie­run­kiem peda­gog I. Sobiesz­czuk od 18 mar­ca 2016r. do 01 listo­pa­da 2016r. wyko­ny­wa­ła zada­nia prze­wi­dzia­ne regulaminem.

Efek­tem pod­ję­tych dzia­łań było m.in. opra­co­wa­nie i respek­to­wa­nie Szkol­nej Kar­ty Zasad Dobre­go Zacho­wa­nia, któ­ra zosta­ła zaapro­bo­wa­na przez panią B. Baluk Dyrek­tor Szko­ły, panią A. Wale­czek Prze­wod­ni­czą­cą Rady Rodzi­ców oraz prze­wod­ni­czą­cych Samo­rzą­du Uczniow­skie­go M. Szy­ma­nia­ka oraz M. Poń­czo­chę. W maju 2016r. odbył się tak­że Szkol­ny kon­kurs wie­dzy na temat savo­ir – vivre, dla uczniów klas pierw­szych i dru­gich tech­ni­kum. Lau­re­aci (K. Barań­ski, H. Różyc­ki, M. Modze­lew­ska) na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go otrzy­ma­li nagro­dy książ­ko­we oraz Dyplo­my Mistrza Savo­ir Vivre, wyko­na­ne przez uczniów kla­sy 3g pod kie­run­kiem nauczy­cie­la G. Prusa.

Kolej­ne zada­nia mia­ły for­mę prac pisem­nych o dowol­nej for­mie na temat „Moje zacho­wa­nie świad­czy o mnie”. Zosta­ły wyko­na­ne pod kie­run­kiem nauczy­cie­lek języ­ka pol­skie­go: B. Świ­der­skiej, M. Dymel oraz R. Jokisz – Roguc­kiej. Łącz­nie wpły­nę­ło ok. 100 prac uczniów klas 2 Gm, 3G, 2Mt, co świad­czy o tym, że kon­kurs cie­szył się dużym powo­dze­niem. Mło­dzież nie tyl­ko mia­ła oka­zję zapre­zen­to­wać wie­dzę na temat dobrych manier, kul­tu­ry oso­bi­stej oraz god­ne­go zacho­wa­nia w sytu­acjach codzien­nych i ofi­cjal­nych, ale też wyka­zać się kreatywnością.

„Zacho­wa­nie”

W natu­rze człowieka
Jest innych oce­niać po czynach,
Więc zanim coś zrobisz,
Prze­myśl dwa razy,
By Twe zachowanie,
Zosta­ło bez skazy.

Autor: Nor­bert Szpo­nar II Gm

Zacho­wa­nie wizy­tów­ką człowieka”

Kul­tu­ral­ny człowiek
„dzień dobry” Ci powie,
uśmiech­nie się mile,
zatrzy­ma na chwilę.

Prze­pra­szam, dziękuję,
te zwro­ty tak proste,
a życie się staje
od razu radosne.

Na uli­cy czy w sklepie
pomóż star­szej kobiecie,
bo tym co dla innych robimy
wła­sną wizy­tów­kę tworzymy.

Autor: Joan­na Bana­che­wicz kla­sa II Gm

Efek­tem pra­cy uczniów były tak­że pla­ka­ty na temat „Mój wygląd świad­czy o mnie” opra­co­wa­ne pod kie­run­kiem wycho­waw­ców klas oraz nauczy­cie­li przed­mio­tów zawo­do­wych P. Makuch – Smęt­kow­skiej i G. Pru­sa z wyko­rzy­sta­niem pro­gra­mów gra­ficz­nych. W więk­szo­ści klas ucznio­wie pra­cu­jąc w zespo­łach, dosko­na­li­li umie­jęt­no­ści pra­cy w gru­pie, efek­tyw­ną komu­ni­ka­cję oraz roz­po­wszech­nia­li w śro­do­wi­sku szkol­nym posta­wy twór­cze, aktyw­ne i kul­tu­ral­ne. Pod­su­mo­wa­niem kil­ku­mie­sięcz­nych dzia­łań była prze­pro­wa­dzo­na przez uczen­ni­ce kla­sy 3G P. Szyn­ka­ruk i J. Grzesz­czuk lek­cja wycho­waw­cza, pt. Dla­cze­go war­to być kul­tu­ral­nym, grzecz­nym mło­dym czło­wie­kiem i czy takie­go zacho­wa­nia w obec­nym świe­cie nale­ży się wsty­dzić? Ucznio­wie opo­wie­dzie­li się za god­nym i kul­tu­ral­nym zacho­wa­niem w każ­dej sytu­acji życio­wej oraz posta­wą sza­cun­ku wobec wszyst­kich: dzie­ci, doro­słych oraz osób w pode­szłym wie­ku, inne­go wyzna­nia, innej naro­do­wo­ści, róż­nych sub­kul­tur. Pod­su­mo­wa­niem roz­wa­żań sta­ły się sło­wa Jana Paw­ła II do młodzieży: 

„Wyma­gaj­cie od sie­bie, choć­by inni od was nie wymagali”

Pra­ce uczniów wyko­na­ne w ramach konkursu:

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„true” desc=„true” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„18”]