„Szko­ła szkole”

„Szko­ła szkole”

luty 2023r.

Szkol­ne Koło Cari­tas ZST w Cheł­mie w „tłu­sty czwar­tek” zor­ga­ni­zo­wa­ło akcję sprze­da­ży pącz­ków wypie­czo­nych w pie­kar­ni „Gre­la”. Uzy­ska­ne ze sprze­da­ży pącz­ków pie­nią­dze, w wyso­ko­ści 250 zł, zosta­ły prze­ka­za­ne na pomoc w odbu­do­wie szkół w Syrii.

 „Szko­ła szko­le” jako pro­gram reali­zo­wa­ny pod patro­na­tem hono­ro­wym Mini­stra Edu­ka­cji i Nauki jest odpo­wie­dzią Cari­tas Pol­ska na dra­ma­tycz­ną sytu­ację huma­ni­tar­ną w Syrii. Szcze­gól­nie dzi­siaj, kie­dy nasze oczy skie­ro­wa­ne są przede wszyst­kim na Ukra­inę, nie może­my zapo­mnieć o wspar­ciu innych regio­nów świa­ta ogar­nię­tych woj­ną.

Celem pro­gra­mu jest zebra­nie fun­du­szy w pol­skich szko­łach na odbu­do­wę i remont szkół, któ­re ucier­pia­ły w wyni­ku kon­flik­tu zbroj­ne­go w Syrii. Rów­nie waż­ny jest aspekt edu­ka­cyj­ny akcji, któ­ry zwra­ca uwa­gę uczniów pol­skich szkół na tra­ge­die wyni­ka­ją­ce z wojen i kry­zy­sów huma­ni­tar­nych na świe­cie, a tak­że umoż­li­wia budo­wę posta­wy odpo­wie­dzial­no­ści i zaan­ga­żo­wa­nia spo­łecz­ne­go. Pro­jekt uświa­da­mia, że efek­tyw­na pomoc udzie­la­na na miej­scu spra­wia, że poszko­do­wa­ni nie muszą opusz­czać swo­ich rodzin, domów, swo­jej ojczy­zny w poszu­ki­wa­niu lep­szych warun­ków życia.