„Szkol­ny Dzień Super Chłopaka”

„Szkol­ny Dzień Super Chłopaka”

paź­dzier­nik 2021r.

Dnia 30 wrze­śnia 2021r. w ZST w Cheł­mie obcho­dzi­li­śmy Dzień Chło­pa­ka. Z tej oka­zji Samo­rząd Uczniow­ski posta­no­wił speł­nić jed­no z marzeń naszych Panów – choć na chwi­lę, jeden błysk fle­sza stać się super pił­ka­rzem – ido­lem fanów pił­ki noż­nej w Pol­sce, ale i na całym świe­cie. Ponad­to, zgod­nie z przy­sło­wiem „W zdro­wym cie­le, zdro­wy duch”, Pano­wie zosta­li obda­ro­wa­ni zdro­wą prze­ką­ską oraz szcze­ry­mi życzeniami:

… speł­nie­nia wszyst­kich marzeń,
szcze­rych przy­jaź­ni i pięk­nych miło­ści
pią­tek i szó­stek pełen ple­cak
a przede wszyst­kim dużo radości

Cie­ka­wost­ka.

Dzień Chło­pa­ka­zo­stał zaini­cjo­wa­ny w Toba­go i Try­ni­da­dze (wyspiar­skie pań­stwo Ame­ry­ki Połu­dnio­wej w archi­pe­la­gu Małych Anty­li (źró­dło: Wiki­pe­dia) w 1999r. Następ­nie cele­bro­wa­nie tego świę­ta zapro­po­no­wa­ła Orga­ni­za­cja Naro­dów Zjed­no­czo­nych pod nazwą Inter­na­tio­nal Men s’Day.