Szkol­ny Ośro­dek Wypo­czyn­ko­wy nad Jezio­rem Białym

Szkol­ny Ośro­dek Wypo­czyn­ko­wy nad Jezio­rem Białym

lipiec 2020r.

Sza­now­ni Pań­stwo uprzej­mie infor­mu­ję, że ze wzglę­du na Covid-19, Szkol­ny Ośro­dek Wypo­czyn­ko­wy nad Jezio­rem Bia­łym, w tym sezo­nie nie będzie funk­cjo­no­wał na zasa­dach ubie­gło­rocz­nych.
W przy­pad­ku zain­te­re­so­wa­nia Pań­stwa kil­ku­dnio­wym poby­tem w ośrod­ku, pro­si­my o oso­bi­sty kon­takt z kie­row­nic­twem szko­ły w godzi­nach 10.00 – 12.00.

Z powa­ża­niem
Dyrek­tor Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych
mgr Bar­ba­ra Baluk