Szy­mon Szy­mo­no­wicz 7 na Mistrzo­stwach Świata

Szy­mon Szy­mo­no­wicz 7 na Mistrzo­stwach Świata

listo­pad 2019r.

W sto­li­cy Węgier roze­gra­ne zosta­ły Mistrzo­stwa Świa­ta U23 w zapa­sach ( do lat 23). Zaszczy­tu repre­zen­to­wa­nia barw Pol­ski w tym pre­sti­żo­wym spor­to­wym wyda­rze­niu dostą­pił Szy­mon Szy­mo­no­wicz. Uczeń kla­sy IV GEMt wywal­czył sobie miej­sce wśród naj­lep­szych zawod­ni­ków ze wszyst­kich kon­ty­nen­tów i w świa­to­wym ran­kin­gu został skla­sy­fi­ko­wa­ny na wyso­ko punk­to­wa­nej siód­mej pozy­cji. Nasz wie­lo­krot­nie już uty­tu­ło­wa­ny zawod­nik w pierw­szej wal­ce poko­nał repre­zen­tan­ta Japo­nii Ryoh­ta Nasu­ka­we. W dru­gim poje­dyn­ku zwy­cię­żył przed­sta­wi­cie­la Arme­nii Alber­ta Yeghi­ky­ana. Trze­cie star­cie na węgier­skich matach przy­nio­sło zwy­cię­stwo póź­niej­sze­mu wice­mi­strzo­wi świa­ta repre­zen­tu­ją­ce­mu Gru­zję Gura­mo­wi Khetsurianowi.W kolej­nej wal­ce dają­cej pra­wo wal­ki o brą­zo­wy medal Szy­mek uległ Rosja­ni­no­wi Vaago­wi Margarianowi.

Gra­tu­lu­je­my I życzy­my kolej­nych sukcesów!