SZYMON SZYMONOWICZ – MISTRZEM POLSKI W ZAPASACH

SZYMON SZYMONOWICZ – MISTRZEM POLSKI W ZAPASACH

marzec 2019r.

Wspa­nia­ły suk­ces na zapa­śni­czych matach odniósł uczeń naszej szko­ły Szy­mon Szy­mo­no­wicz.

Pod­czas roz­gry­wa­nych w Rado­miu Mistrzostw Pol­ski Junio­rów w impo­nu­ją­cy spo­sób zdo­był tytuł mistrza Pol­ski w zapa­sach w sty­lu kla­sycz­nym. To już pią­ty tytuł mistrzow­ski zdo­by­ty przez tego uta­len­to­wa­ne­go spor­tow­ca w rywa­li­za­cji grup młodzieżowych.

W dro­dze do zło­te­go meda­lu Szy­mon odniósł kolej­no czte­ry zwy­cię­stwa, poko­nu­jąc zde­cy­do­wa­nie swo­ich rywa­li. Pre­zen­tu­jąc wyśmie­ni­tą for­mę, zapew­nił sobie start w zbli­ża­ją­cych się Mistrzo­stwach Euro­py Junio­rów, któ­re na począt­ku czerw­ca zosta­ną roze­gra­ne w Hiszpanii.

War­to dodać, że dru­gi zło­ty medal dla Cheł­ma zdo­był ubie­gło­rocz­ny absol­went naszej szko­ły Michał Biskup­ski, któ­ry, podob­nie jak Szy­mon, pre­zen­to­wał wyso­ką for­mę i pew­nie kro­czył od zwy­cię­stwa do zwycięstwa.

Gra­tu­lu­je­my naszym wycho­wan­kom i życzy­my kolej­nych sukcesów!

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„random” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„92”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *