badminton

lis
16

Miej­ska Lice­alia­da mło­dzie­ży szkol­nej w badmintonie

listo­pad 2022r. 7 listo­pa­da 2022r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 5 w Cheł­mie mia­ła miej­sce Miej­ska Lice­alia­da Mło­dzie­ży Szkol­nej w bad­min­to­nie. Ucznio­wie Kac­per Korze­niew­ski 4PMt, Jakub Kamiń­ski 2 MTI, Maciej Ogrod­nik 2MS wywal­czy­li dru­ży­no­wo I miej­sce i tym samym awan­so­wa­li do zawo­dów rejo­no­wych, któ­re odbę­dą się 15 listo­pa­da w Ludwi­nie. Dru­ży­na dziew­cząt w skła­dzie Eli­za Kozłow­ska 4Gi i […]
By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
Skip to content