ciapy

kwi
01

WIELKI POWRÓT SZKOLNYCH POPYLACZY

1 kwiet­nia 2021r. Zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Kli­ma­tu Rzecz­po­spo­li­tej Szkol­nej w spra­wie szcze­gól­nych warun­ków dba­nia o bez­pie­czeń­stwo i higie­nę w pla­ców­kach oświa­to­wych z dnia 28 mar­ca 2022r. infor­mu­je­my, że od dnia 1 kwiet­nia 2022r. na tere­nie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie obo­wią­zu­je bez­względ­ny nakaz zmia­ny obu­wia zewnętrz­ne­go na kap­cie, klap­ki lub inne […]
DETAIL
Skip to content