Dawid Hawryluk

lis
16

MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW W ZAPASACH KLASYCZNYCH

listo­pad 2022r. Kolej­ny suk­ces na kon­cie naszych sportowców.W dniach 4 – 6.11.2022r. Dawid Haw­ry­luk, uczeń kla­sy I SK, wywal­czył srebr­ny medal pod­czas Mistrzostw Pol­ski Mło­dzi­ków w zapa­sach kla­sycz­nych w Jano­wie Lubel­skim. W zma­ga­niach o tytuł mistrza wygrał trzy poje­dyn­ki ule­ga­jąc jedy­nie zawod­ni­ko­wi z Pozna­nia. Opie­kę nad meda­li­stą spra­wo­wał p. Zdzi­sław Biały.Gratulujemy sukcesu!
By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
Skip to content