Dni Otwartych Drzwi

kwi
23

Dni Otwar­te ZST

Dnia 22 kwiet­nia 2016r. gim­na­zja­li­ści oko­licz­nych szkół mie­li oka­zję zapo­znać się z ofer­tą edu­ka­cyj­ną Zespo­łu Szkół Technicznych

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
Skip to content