Konsultacje z nauczycielami

kwi
04

Kon­sul­ta­cje z nauczycielami

4 kwiet­nia 2022r. Dro­dzy rodzice/opiekunowieDnia 5 kwiet­nia 2022r. w godzi­nach 16.00 – 17.00 odbę­dą się kon­sul­ta­cje dla rodziców/opiekunów. Nauczy­cie­le będą prze­by­wać w wyzna­czo­nych salach (infor­ma­cja zosta­nie umiesz­czo­na przy głów­nym wej­ściu do szkoły).Ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa, na tere­nie szko­ły pro­si­my o zało­że­nie mase­czek i zacho­wa­nie dystansu.
By Grzegorz Prus | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content