pobór krwi

kwi
05

Oddaj krew – Ura­tuj Życie

5 kwiet­nia 2022r. Uwa­ga! Dnia 06.04.2022r. (śro­da) w godz. 08:30 do 12:30w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych odbę­dzie się tere­no­wy pobór krwi. Akcję prze­pro­wa­dza Regio­nal­ne Cen­trum Krwio­daw­stwa i krwio­lecz­nic­twa w Lubli­nie. Mobil­ny punkt odda­wa­nia krwi będzie znaj­do­wać się na par­kin­gu przy hali MOSiR. W akcji mogą wziąć udział ucznio­wie peł­no­let­ni z klas trze­cich i czwar­tych. Reje­stra­cja krwiodawców […]
By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content