Światowy Dzień Zdrowia 2022

kwi
06

Świa­to­wy Dzień Zdro­wia 2022

kwie­cień 2022r. “Życie to nie­ustan­na szko­ła lek­cji udzie­la­nych i przyj­mo­wa­nych…” Cz. Banach Reali­za­cja Pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go zakła­da wszech­stron­ny roz­wój uczniów w róż­nych obsza­rach funk­cjo­no­wa­nia. Ucznio­wie ZST od lat uzna­ją zdro­wie jako war­tość, któ­ra pozwa­la pro­wa­dzić satys­fak­cjo­nu­ją­ce życie oraz reali­zo­wać swo­je aspi­ra­cje. Poni­żej prze­sta­wia­my naszych uczniów, któ­rzy roż­nych dzie­dzi­nach aktyw­no­ści szkol­nej i pozasz­kol­nej, pro­pa­gu­ją ideę zdro­we­go sty­lu życia. […]
By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
Skip to content