Zespół Szkół Technicznych

maj
05
kw.
22
kw.
04

Kon­sul­ta­cje z nauczycielami

4 kwiet­nia 2022r.

By Grzegorz Prus | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
kw.
01
lut
03
cze
22

Poka­zy pierw­szej pomocy

Dnia 06.06.2016 roku zor­ga­ni­zo­wa­no dla mło­dzie­ży ZST poka­zy udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy w różnych

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
cze
10

Akcja let­nia dla dzieci…

Dnia 01.06.2016 roku na tere­nie mia­sta Cheł­ma ucznio­wie ZST pro­wa­dzi­li kwe­stę uliczną

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
maj
04

Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Mate­ma­tycz­ny „Pan­gea”

Udział mło­dzie­ży w kon­kur­sach to spo­sób na posze­rza­nie horyzontów

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content