„Tajem­ni­ca Gole­ma. Sekret­na misja Micha­ła Sędziwoja”

„Tajem­ni­ca Gole­ma. Sekret­na misja Micha­ła Sędziwoja”

28 lute­go 2024 r. ucznio­wie ZST: Kac­per Leśnic­ki, Kac­per Urbań­czyk, Kac­per Nesto­ro­wicz, Adrian Bor­nus, Vasi­li­sa Hyba, Anna Shku­mat pod opie­ką Anny Bar­to­szew­skiej – nauczy­cie­la języ­ka pol­skie­go uczest­ni­czy­li w CHBP w pro­mo­cji powie­ści histo­rycz­nej Kami­la Kamiń­skie­go pt. „Tajem­ni­ca Gole­ma. Sekret­na misja Micha­ła Sędziwoja”. 

Było to pierw­sze wyda­rze­nie inspi­ro­wa­ne hasłem wize­run­ko­wym „Chełm. Mia­sto wie­lu opo­wie­ści”. Pod­czas spo­tka­nia autor pod­kre­ślił wagę i zna­cze­nie chełm­skiej legen­dy o Gole­mie. Na kar­tach książ­ki zosta­ło uwień­czo­ne mia­sto Chełm. Było to nie­za­po­mnia­ne spo­tka­nie obfi­tu­ją­ce w wie­le cie­ka­wo­stek zwią­za­nych z naszym miastem.

Książ­ka „Tajem­ni­ca Gole­ma. Sekret­na misja Micha­ła Sędzi­wo­ja” jest histo­rycz­ną powie­ścią epi­sto­lar­ną, któ­rej fabu­ła zapi­sa­na jest w posta­ci listów, frag­men­tów dzien­ni­ka i zapi­sków z 1606 r. Głów­ny boha­ter, Michał Sędzi­wój, jest posta­cią histo­rycz­ną. Był alche­mi­kiem i leka­rzem, sekre­ta­rzem Zyg­mun­ta III Wazy. Uwa­ża­ny jest za auto­ra ok. 80 prac nauko­wych i praw­do­po­dob­ne­go odkryw­cę tle­nu (pod­czas roz­kła­du sale­try pota­so­wej). W powie­ści Sędzi­wój poszu­ku­je śla­dów Gole­ma, tak­że w Cheł­mie, według legen­dy stwo­rzo­ne­go przez rabi­na Elia­sza, zwa­ne­go Baal-Szem. Książ­ka peł­na jest odnie­sień do fak­tów i auten­tycz­nych posta­ci, co czy­ni ją jesz­cze cie­kaw­szą i intry­gu­ją­cą. Czy­tel­ni­cy mają moż­li­wość pozna­nia Cheł­ma sprzed ponad czte­rech wie­ków, widzia­ne­go ocza­mi wybit­ne­go alche­mi­ka i mistrza ilu­zji transmutacji.

Kamil Kamiń­ski jest auto­rem powie­ści histo­rycz­nych i fan­ta­sy, mena­dże­rem oraz strategiem
z doświad­cze­niem w sek­to­rze finan­so­wym i kon­sul­tin­go­wym, absol­wen­tem pra­wa na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim i histo­rii na Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge. Współ­twór­ca wydaw­nic­twa Regnum Inspi­ra­tio i współ­au­tor książ­ki „Naro­dzi­ny Kró­lo­wej Jaćwingów”.