TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ – 311943

To zawód dla Tych, któ­rzy pla­nu­ją być zawo­dow­ca­mi w swo­im fachu, wią­żą swo­ją przy­szłość z byciem eks­per­tem obsłu­gu­ją­cym nowo­cze­sne opro­gra­mo­wa­nie w zakre­sie gra­fi­ki 3D. Dla Tych, któ­rzy chcą poznać taj­ni­ki sys­te­mów poli­gra­ficz­nych i pro­fe­sjo­nal­nych pro­gra­mów do obrób­ki gra­fi­ki. Jeśli sama myśl o tym wzbu­dza u Cie­bie dresz­czyk emo­cji i błysk w two­im oku, to zna­czy, że już wybra­łeś. Dołącz do nas!

Zapa­mię­taj – Gra­fi­ka 3D to okno na przy­szłość. U nas to norma.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

PGF.04. Przy­go­to­wa­nie oraz wyko­na­nie prac gra­ficz­nych i publi­ka­cji cyfrowych

PGF.05. Dru­ko­wa­nie cyfro­we i obrób­ka druków

CELE KSZTAŁCENIA

Absol­went szko­ły pro­wa­dzą­cej kształ­ce­nie w zawo­dzie tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfro­wej jest przy­go­to­wa­ny do wyko­ny­wa­nia zadań zawodowych:

  1. W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji PGF.04.Przygotowanie oraz wyko­na­nie prac gra­ficz­nych i publi­ka­cji cyfrowych:
  • przy­go­to­wa­nia mate­ria­łów cyfro­wych do wyko­na­nia pro­jek­tów graficznych;
  • opra­co­wa­nia publi­ka­cji i prac gra­ficz­nych do druku;
  • przy­go­to­wa­nia publi­ka­cji elektronicznych.
  1. W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji PGF.05.Drukowanie cyfro­we i obrób­ka druków:
  • dru­ko­wa­nia cyfrowego;
  • obrób­ki dru­ków cyfrowych;
  • pla­no­wa­nia i kon­tro­lo­wa­nia pro­duk­cji poligraficznej;
  • dru­ko­wa­nia i obrób­ki dru­ków 3D.

Absol­went tech­ni­kum, któ­ry zdał egza­mi­ny potwier­dza­ją­ce kwa­li­fi­ka­cje w zawo­dzie w zakre­sie dwóch kwa­li­fi­ka­cji oraz posia­da świa­dec­two ukoń­cze­nia tech­ni­kum otrzy­mu­je tytuł tech­ni­ka gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfro­wej.

Absol­went tech­ni­kum po ukoń­cze­niu szko­ły otrzy­mu­je świa­dec­two ukoń­cze­nia szko­ły i może przy­stą­pić do egza­mi­nu matu­ral­ne­go i kon­ty­nu­owa­nia nauki w szko­le wyższej.

W pro­gra­mie naucza­nia dla zawo­du tech­nik cyfro­wych pro­ce­sów gra­ficz­nych prze­wi­dzia­no naucza­nie mate­ma­ty­ki, fizy­ki lub infor­ma­ty­ki lub geo­gra­fii na pozio­mie roz­sze­rzo­nym.

Licz­ba tygo­dni prze­zna­czo­nych na reali­za­cję prak­tyk zawo­do­wych: 8 tygo­dni (280 godzin)