Ter­mi­narz zebrań z Dyrek­cją oraz Wycho­waw­ca­mi klas

Ter­mi­narz zebrań z Dyrek­cją oraz Wycho­waw­ca­mi klas

wrze­sień 2020r.

Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­dzy Rodzice

Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią doty­czą­cą naszych bez­po­śred­nich kon­tak­tów mamy przy­jem­ność zapro­sić Pań­stwa (uwzględ­nia­jąc zasa­dy zacho­wa­nia bez­pie­czeń­stwa w zakre­sie pro­fi­lak­ty­ki Covid-19) na spo­tka­nie, pod­czas któ­re­go omó­wio­ne zosta­ną naj­waż­niej­sze kwe­stie doty­czą­ce potrzeb Pań­stwa dzie­ci oraz prze­ka­za­ne istot­ne infor­ma­cje o podej­mo­wa­nych przez szko­łę dzia­ła­niach edu­ka­cyj­nych, opie­kuń­czych oraz wycho­waw­czo – pro­fi­lak­tycz­nych. Zapo­zna­ją się rów­nież Pań­stwo z zasa­da­mi orga­ni­za­cji pra­cy i spe­cy­fi­ką funk­cjo­no­wa­nia szko­ły technicznej.

Poni­żej zamiesz­cza­my har­mo­no­gram zebrań.

Kla­sy pierw­sze Tech­ni­kum Nr 2 i Szko­ła Bran­żo­wa I stopnia

  • 14 wrze­sień 2020r. (ponie­dzia­łek) godz. 15.30 – zebra­nie z Dyrek­cją w auli szkol­nej, zebra­nia z wycho­waw­ca­mi klas: 1g, 1k, 1bem
  • 14 wrze­sień 2020r. (ponie­dzia­łek) godz. 16.15 – zebra­nie z Dyrek­cją w auli szkol­nej, zebra­nia z wycho­waw­ca­mi klas: 1ip, 1emt, 1m

Kla­sy dru­gie Tech­ni­kum Nr 2 i Szko­ła Bran­żo­wa I stopnia

  • 16 wrze­sień 2020r. (śro­da) godz. 15.30 – zebra­nie z Dyrek­cją w auli szkol­nej, zebra­nia z wycho­waw­ca­mi klas: 2pmt (g), 2ms(g), 2i℗, 2mmt℗
  • 16 wrze­sień 2020r. (śro­da) godz. 16.15 – zebra­nie z Dyrek­cją w auli szkol­nej, zebra­nia z wycho­waw­ca­mi klas: 2kp℗, 2gi(g), 2ek(g), 2bm(g), 2bm℗ 

Kla­sy trze­cie Tech­ni­kum Nr 2 i Szko­ła Bran­żo­wa I stopnia

  • 17 wrze­sień 2020r. (czwar­tek) godz. 15.30 – zebra­nie z Dyrek­cją w auli szkol­nej, zebra­nia z wycho­waw­ca­mi w klasach

Kla­sy czwar­te Tech­ni­kum Nr 2

  • 18 wrze­sień 2020r. (pią­tek) godz. 15.30 – zebra­nie z Dyrek­cją w auli szkol­nej, zebra­nia z wycho­waw­ca­mi w klasach

Zwra­ca­my się do Pań­stwa z proś­bą o prze­strze­ga­nie zasad bez­pie­czeń­stwa (masecz­ka, dezyn­fek­cja rąk, zacho­wa­nie dystan­su spo­łecz­ne­go) na tere­nie placówki.

Ser­decz­nie zapraszamy

Dyrek­cja oraz Gro­no Pedagogiczne

Zespo­łu Szkół Technicznych

w Cheł­mie