Ter­mi­narz zebrań z Dyrek­cją Szko­ły oraz Wycho­waw­ca­mi klas

Ter­mi­narz zebrań z Dyrek­cją Szko­ły oraz Wycho­waw­ca­mi klas

10 wrze­śnia 2021r.

Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­dzy Rodzice! 

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w dniach 14 – 15.09.2021r. o godz. 16:30 odbę­dą się spo­tka­nia 
z Dyrek­cją Szko­ły oraz Wycho­waw­ca­mi klas. 
 
Poni­żej zamiesz­cza­my szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram zebrań:
1) 14 wrze­śnia 2021r. (wto­rek) godz. 16:30 – zebra­nie z Dyrek­cją w auli szkol­nej, zebra­nia
z wycho­waw­ca­mi klas I i II Tech­ni­kum nr 2 oraz I i II Bran­żo­wej Szko­ły 1 Stop­nia

2) 15 wrze­śnia 2021r. (śro­da) godz. 16:30 – zebra­nie z Dyrek­cją w auli szkol­nej, zebra­nia
z wycho­waw­ca­mi klas III i IV Tech­ni­kum nr 2 oraz III Bran­żo­wej Szko­ły 1 Stop­nia


Zwra­ca­my się z proś­bą o zacho­wa­nie dystan­su spo­łecz­ne­go i prze­strze­ga­nie pro­ce­dur
Covid-19.

Ser­decz­nie zapra­sza­my! 
Dyrek­cja Szko­ły 
Wycho­waw­cy Klas

Infor­ma­cja dla Wycho­waw­ców doty­czą­ca przy­dzia­łu sal na zebra­nia
z Rodzi­ca­mi dnia 14 wrze­śnia 2021r., godz. 16:30

Kla­sy I i II Tech­ni­kum nr 2 oraz I i II Bran­żo­wej Szko­ły I Stopnia

L.pkla­sawycho­waw­casala
1.1EKp. Zbi­gniew Koprukowniak 52
2.1MSp. Janusz Falenta55
3.1MTIp. Joan­na Wadowska51
4.1PGp. Lucy­na Sidoruk23
5.2EMtp. Tomasz Wojciechowski26
6.2Gp. Beata Świderska43
7.2IPp. Mar­cin Szlendak42
8.2Kp. Moni­ka Dymel44
9.2Mp. Elż­bie­ta Wiewiór22
10.1BEMp. Emil Stachel46
11.2BEMp. Zdzi­sław Biały56

Infor­ma­cja dla Wycho­waw­ców doty­czą­ca przy­dzia­łu sal na zebra­nia
z Rodzi­ca­mi dnia 15 wrze­śnia 2021r., godz. 16:30

Kla­sy III i IV Tech­ni­kum nr 2 oraz III Bran­żo­wej Szko­ły I Stopnia

L.p.Kla­saWycho­waw­caSala
1.3EKgp. Hen­ryk Dziewulski24
2.3gIp. Grze­gorz Jegorow50
3.3Ipp. Kata­rzy­na Krzyżak-Knap44
4.3KPp. Woj­ciech Sienkiewicz40
5.3MMpp. Edy­ta Sawosz51
6.3PMtp. Andrzej Dżaman26
7.3SMgp. Elż­bie­ta Lipska41
8.4EKp. Doro­ta Lubaś42
9.4GIp. Joan­na Kępka43
10.4Ip. Jacek Wnętrzak56
11.4MMtp. Anna Szubartowska23
12.4SMp. Wie­sław Mazur45
13.3BMgp. Anna Makuch55
14.3BMSp. Dariusz Rój46