Tole­ran­cyj­ny nie zna­czy obojętny

Tole­ran­cyj­ny nie zna­czy obojętny

listo­pad 2016

„Tole­ran­cja – to wysi­łek pły­ną­cy pro­sto z ser­ca, by zro­zu­mieć prze­ko­na­nia, dzia­ła­nia i zwy­cza­je dru­gie­go czło­wie­ka bez koniecz­no­ści ich powie­la­nia lub akceptowania”

J. Lieb­man

W listo­pa­dzie bie­żą­ce­go roku szkol­ne­go po raz kolej­ny odby­ły się zaję­cia edu­ka­cyj­no – wycho­waw­cze dla uczniów na temat tole­ran­cji, zre­ali­zo­wa­ne przez pra­cow­ni­ków Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no – Peda­go­gicz­nej Nr 2 w Cheł­mie p. S. Cho­mę oraz p. M. Jani­szew­ską – Rożek pt: Tole­ran­cyj­ny nie zna­czy obo­jęt­ny.

Celem zajęć było kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych, w tym postaw tole­ran­cji, empa­tii i otwar­to­ści wobec innych. W opi­nii pro­wa­dzą­cych ucznio­wie aktyw­nie uczest­ni­czy­li w zaję­ciach, dzie­li­li się swo­ją wie­dzą i spo­strze­że­nia­mi, wyka­zu­jąc duże zain­te­re­so­wa­nie tema­tem. Mło­dzież z otwar­to­ścią i doj­rza­ło­ścią spo­łecz­ną dys­ku­to­wa­ła na temat przy­czyn bra­ku tole­ran­cji wśród ludzi, w tym dys­kry­mi­na­cji i uprze­dzeń w śro­do­wi­sku rówie­śni­czym, poda­wa­ła przy­kła­dy nie­to­le­ran­cyj­nych zacho­wań w życiu codzien­nym. W ramach pod­su­mo­wa­nia uczest­ni­cy wypeł­ni­li ankie­ty ewa­lu­acyj­ne, z któ­rych wyni­ka, że dla więk­szo­ści tema­ty­ka spo­tka­nia była inte­re­su­ją­ca, wyso­ko oce­ni­li też korzy­ści oso­bi­ste, a tak­że spo­sób reali­za­cji. W ramach godzi­ny do dys­po­zy­cji wycho­waw­cy kla­sy mło­dzież pod kie­run­kiem peda­gog szkol­nej zde­fi­nio­wa­ła poję­cie tole­ran­cji. Naj­cie­kaw­sze wypo­wie­dzi na w/w temat zosta­ły umiesz­czo­ne na tabli­cy w biblio­te­ce szkolnej.