Tur­niej szachowy

Tur­niej szachowy

W dniu 24 listo­pa­da 2023r w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie odbył się tur­niej sza­cho­wy o puchar Pani dyrek­tor Beaty Świ­der­skiej.

Zawo­dy roze­gra­ne zosta­ły w auli szko­ły o godzi­nie 10:00 sys­te­mem szwaj­car­skim 7 rund w tem­pie gry 2x10 min.

Orga­ni­za­to­rem tur­nie­ju był nauczy­ciel ZST Chełm Miro­sław Marzec .

Tur­niej sędzio­wał Pan Edward Chowra .

Na tur­niej zapi­sa­ło się 31 uczniów , wystar­to­wa­ło 28 uczniów .

Pierw­sze 3 miej­sca nagro­dzo­ne zosta­ły pucha­ra­mi sza­cho­wy­mi + dyplom za zaję­te miej­sce + książ­ka z dedy­ka­cja Pani dyrek­tor oraz dłu­go­pi­sem i „smy­czą” z logiem

Nato­miast miej­sca od 4 do 6 nagro­dzo­ne zosta­ły rów­nież dyplom za zaję­te miej­sce + plus książ­ka z dedy­ka­cją Pani dyr szko­ły oraz dłu­go­pi­sem i „smy­czą” z logiem .

Pozo­sta­łe miej­sca do 28 były nagro­dzo­ne wyróż­nie­niem słow­nym prze­ka­za­nym przez Panią dyrektor .

Tur­niej roze­gra­ny został spraw­nie i stał na wyso­kim poziomie .

Oto miej­sca :

  • Im – Jakub Romań­czuk kla­sa V KP – pkt 7
  • IIm – Miko­łaj Drozd kla­sa IV IP – pkt 6
  • IIIm – Mar­cel Pio­trow­ski kla­sa II SK – pkt 5
  • IVm – Szy­mon Popław­ski kla­sa II i – pkt 5
  • Vm – Kuba Oża­row­ski kla­sa I i – pkt 4,5
  • VIm – Adam Tada­nie­wicz kla­sa II IP – pkt 4,5